ผศ.ดร.เฉลิมศรี  จอกทอง

.... ผศ.ดร.เฉลิมศรี จอกทอง

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี: กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ ม. ศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับปริญญาโท : กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ ม. ศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับประกาศนียบัตร : Grad. Dip. In TESOL Graduate Diploma of Teaching English to Speakers of Other Languages Deakin University (Toorak Campus)

ระดับปริญญาเอก : Ed.D. (Curriculum & Instruction) Doctor of Education in Curriculum and Instruction Specialize in TESOL West Virginia University

ประสบการณ์ในตำแหน่งบริหาร

... ปัจจุบัน

...ประธานหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (Teaching English as a Foreign Language) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

...อนุกรรมการประเมินผลงานวิชาการชำนาญการพิเศษ บุคลากรทางการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

...กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

...ประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

...ประธานและวิทยากรในการจัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษา

... พ.ศ. 2545-2551

... รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

... ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

...ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

..ประธานร่างหลักสูตรปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

...กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

...กรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

...กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

...ผู้เชี่ยวชาญประเมินเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

...ผู้เชี่ยวชาญประเมินเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

...กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

...กรรมการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครู 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประสบการณ์การสอนทั้งใน-นอก สถาบัน

... พ.ศ. 2527-2540

...รับราชการเป็นครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา หมวดวิชาภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

... พ.ศ. 2541-2544

...กรรมการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านของเยาวชนประจำห้องสมุด Morgantown Library ประเทศสหรัฐอเมริกา

...เป็นผู้ช่วยวิจัยที่มหาวิทยาลัย West Virginia University ประเทศ สหรัฐอเมริกา

...กรรมการผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน Woodburn Elementary School, โรงเรียน Central Elementary School และ โรงเรียน South Middle School ประเทศสหรัฐอเมริกา

...อาจารย์ 2 ระดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

... ปัจจุบัน

...สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

...สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

...วิทยากรฝึกอบรมวิชาภาษาอังกฤษของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

...วิทยากรสาขาวิชาภาษาอังกฤษของโครงการพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

...อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย

...1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5--หัวหน้าโครงการ (งบประมาณสนับสนุนจากสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2551)

...2. การเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัวและชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง และตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา--หัวหน้าโครงการ (งบประมาณสนับสนุนจากสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2550)

...3. ความคิดเห็นต่อการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา--หัวหน้าโครงการ (งบประมาณสนับสนุนจากสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2549)

...4. ความเชื่อและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนที่เปิดสอนระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา (งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2548)

...5. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนระดับช่วงชั้นที่ และช่วงชั้นที่ 2 ในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม-- หัวหน้าโครงการ (งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2548)

...6. Research Article Introductions in Thai: A Genre Analysis of Academic Writing (งานวิจัยในการศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ปีการศึกษา 2544)

...7. Theme of Love in Emily Dickinson Poetry (งานวิจัยในการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2534)

ผลงานทางวิชาการประเภทเอกสาร-ตำรา

... Culture in English Communication

... Socio-cultural Backgrounds of the English Speaking Countries

ผลงานทางวิชาการประเภทบทความ

... Thai Teachers’ Beliefs and Practices about Teaching English as a Foreign Language in Secondary Schools, Thailand

... Participatory Action Research for School-based Management and Teacher Professional Development

... ความเป็นสากลของการเขียนบทความงานวิจัย

สถานที่ติดต่อได้

... ที่ทำงาน

... โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

... คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์: 044-256103 ต่อ 1226

... ที่บ้าน

... 354 หมู่ 6 ตำบลจอหอ ถนนรัตนพิธาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30130 โทรศัพท์: 0810761024

... Email: cjogthong@yahoo.com