คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

                    ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  1. กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ)
001001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
  (Thai for Communication)  
          ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน กระบวนการพัฒนาด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนรายงาน การนำเสนอผลงานโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)
  (English for Communication I)
          ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  การฟังข้อความสั้น ๆ การออกเสียงในระดับคำ วลี และประโยค การอ่านป้ายประกาศ แบบฟอร์ม  ใบสมัคร ฉลากสินค้าต่าง ๆ การเขียนข้อความเกี่ยวกับตนเอง การเขียนบรรยายเหตุการณ์ และการจดบันทึกนำเสนอ
001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6)
  (English for Communication II)
  พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
          ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษในระดับที่ซับซ้อนขึ้น การฟังและการพูด แสดงความคิดเห็นประกอบ การอ่านจับใจความสำคัญในระดับย่อหน้า การเขียนอธิบายเกี่ยวกับคน สิ่งของ และสถานที่
001004 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6)
  (Thai for Occupational Purposes)
          ทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารสำหรับงานอาชีพอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตามกาลเทศะ บุคคล และโอกาส การนำเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การเขียนประชาสัมพันธ์และโฆษณา การเขียนโครงการ การเขียนรายงานสำหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย

 

 

001005 ความงดงามทางภาษาไทย 3(3-0-6)
  (Aesthetics of Thai Language)
          ความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์ การรับรู้ถึงความงดงามทางภาษา           การประเมินคุณค่าให้สอดคล้องกับเนื้อหา และการถ่ายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบต่าง ๆ
001006 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6)
  (English for Occupational Purposes)
  พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
          ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารสำหรับงานอาชีพอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตามกาลเทศะ บุคคล และโอกาส การนำเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็น การอ่านบทความเกี่ยวกับงานอาชีพ            การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว การโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสอบถาม                และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
001007 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 3(3-0-6)
  (Foundation Chinese)
          ทักษะการฟัง พูด ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การอ่านออกเสียง                ภาษาจีนกลางตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องต้น ทักษะการอ่านอักษรพินอิน หลักการเขียนอักษรจีนเบื้องต้น
001008 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6)
  (Foundation Japanese)  
          คำศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นโดยตัวอักษรโรมัน และการสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
001009 ภาษาเขมรพื้นฐาน  3(3-0-6)
  (Foundation Cambodian)  
          โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสนทนา         ในชีวิตประจำวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา

 

 

 

 

001010 ภาษาฮินดีพื้นฐาน  3(3-0-6)
  (Foundation Hindi)  
          การเขียนพยัญชนะและสระ การออกเสียง การผสมพยัญชนะกับสระ การแจกรูปนาม คุณศัพท์ สังขยา สรรพนาม กริยา กริยาวิเศษณ์ ลักษณะประโยคพื้นฐาน การสนทนาในชีวิตประจำวัน
001011 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน  3(3-0-6)
  (Foundation French)  
          ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ์ ทักษะเบื้องต้นการฟัง การพูด การอ่าน                   และการเขียน การสนทนาในชีวิตประจำวัน
001012 ภาษาลาวพื้นฐาน 3(3-0-6)
  (Foundation Lao)  
          ระดับเสียง โครงสร้างทางไวยากรณ์ รูปประโยคพื้นฐาน ถ้อยคำ สำนวนที่ใช้ในการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาว การสนทนาในชีวิตประจำวัน

                  

  1. 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ)
002001 วิถีแห่งชีวิต  3(3-0-6)
  (Way of Life)  
          ความหมายและคุณค่าของชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา เป้าหมายของชีวิต      หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อการดำรงชีวิต การดำรงตนอย่างมีสันติสุขและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติภาพ การตัดสินคุณค่าของการกระทำ และมาตรฐานทางจริยธรรม
002002 ท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)
  (Thai Local Studies)  
          ความเป็นมาของท้องถิ่นไทย สภาพทั่วไป สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของท้องถิ่นต่าง ๆ           ในประเทศไทย ความสำคัญ คุณค่า และความงดงามทางศิลปะและวัฒนธรรม บุคคลสำคัญ                   ของท้องถิ่นไทยและท้องถิ่นโคราช
002003 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิต 3(3-0-6)
  (Psychology for Living)  
          องค์ประกอบของความเป็นมนุษย์ พฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การรู้จักและพัฒนาตนเอง การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นหมู่คณะ และการดำเนินชีวิตให้มีความสุข
002004 มนุษย์กับสุนทรียภาพ 3(3-0-6)
  (Man and Aesthetics)  
          ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ความหมาย ความเป็นมาทางวิชาการกับปรากฏการณ์ทางสุนทรียะ           ความซาบซึ้งในคุณค่าความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศาสนา และวัฒนธรรม           การเข้าถึงความหมาย และความสุขจากสิ่งสุนทรียะ

                  

  1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ)
003001 การเป็นพลเมือง 3(3-0-6)
  (Citizenship)  
          ความหมายและความสำคัญการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความหมายของสิทธิหน้าที่เสรีภาพและความรับผิดชอบ ความสำคัญของกฎเกณฑ์และกติกาของสังคม จิตอาสาหลักแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
003002 สังคมโลกอนาคต 3(3-0-6)
  (Futurology of Global Society)
          แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต วิธีวิทยาในการศึกษาอนาคต แนวโน้ม                ความเป็นไปได้ของปัญหาประชากร สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบท กระบวนทัศน์ พลวัต และผลกระทบต่ออนาคต การเตรียม             ความพร้อม สำหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต
003003 มนุษย์กับอารยธรรม 3(3-0-6)
  (Man and Civilization)  
          การสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติ  อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการอารยธรรมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยปัจจุบัน การวิเคราะห์กระบวนการรังสรรค์อารยธรรม ในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา
003004 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)
  (ASEAN Studies)  
          หลักการ ที่มา และความสำคัญ ของการรวมกลุ่มประชาคม ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริบททางสังคม วัฒนธรรม  กระบวนทัศน์ เศรษฐกิจ และภูมิรัฐศึกษาของประเทศต่างๆ             ในอาเซียน การเจรจาและความร่วมมือในประชาคมอาเซียน  กฎบัตรอาเซียนและข้อตกลงต่างๆ  ศักยภาพ ความเข้มแข็งและความ พร้อมของอาเซียนในการก้าวสู่เวทีโลก
003005 กฎหมายในการดำรงชีวิต 3(3-0-6)
  (Law for Living)  
          กฎเกณฑ์ควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย สิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐาน            ของบุคคลและการใช้สิทธิ หลักทั่วไปกฎหมายแพ่ง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมสัญญา หนี้ ละเมิด ครอบครัว และมรดก การกระทำความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย
003006 แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง   3(3-0-6)
  (Self-Access Learning and Resource)
          ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้าจากแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต การจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินค่าสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการ การทำรายการบรรณานุกรมและการอ้างอิง

 

  1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ)
004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
  (Information Technology)  
          ทฤษฎีด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน                  วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ระบบข้อมูลข่าวสาร อินเตอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิชาการ ผลกระทบทางสังคมและจริยธรรม กฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมประยุกต์สำนักงาน การใช้คอมพิวเตอร์และความรู้ทางด้านสารสนเทศเพื่อแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
  (System Thinking and Decision Making)
          หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดเชิงระบบ ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล            การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร กระบวนการและทฤษฎีการตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้                         ในชีวิตประจำวัน

 

 

004003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย 3(2-2-5)
  (Health Promotion and Exercise)
          การส่งเสริมสุขภาพตามช่วงวัยต่างๆแบบองค์รวมครอบคลุมทั้ง4มิติคือ กายใจสังคมและปัญญาการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การจัดการความเครียด ภูมิปัญญาพื้นบ้านและสมุนไพรที่ใช้ในการดูแลสุขภาพการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนา การ อาหารเสริมสุขภาพ หลักและวิธีการออกกำลังกายการฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
004004 สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความยั่งยืนแห่งชีวิต 3(3-0-6)
  (Environment and Energy for Sustainable Living)
          ความหมายและประเภทของพลังงาน การใช้พลังงานในอดีตถึงปัจจุบัน ปัญหาการใช้พลังงานที่มีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบต่าง ๆ และแนวทางป้องกันแก้ไข

 

004005 อาหารเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
  (Food for Life)  
          หลักการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งทางด้านพืชและสัตว์ การผลิตเกษตรอินทรีย์    เกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชดำริ การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุมคุณภาพ หลักและวิธีในการเลือกซื้ออาหาร คุณค่าทางโภชนาการ หลักเบื้องต้นในการถนอม                 และแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน ความเย็น การทำแห้ง หมักดอง การใช้สารเคมี รังสี และไมโครเวฟ
004006 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
  (Technology in Daily Life)  
          ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หลักการทำงานเบื้องต้นและการใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายในสถานที่ทำงาน คอมพิวเตอร์ เครื่องยนต์ การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและจริยธรรม

     

 

  1. 5. กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ 
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ)
005001 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3(3-0-6)
  (Modern Entrepreneurship)  
          แนวคิดพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การบริการ การเงินและบัญชี โดยบูรณาการกับแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมในการประกอบการ ทักษะการเป็นผู้นำยุคโลกาภิวัฒน์ ด้านการบริหารจัดการและการสื่อสารองค์กร การทำงานเป็นทีม
005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)
  (Economy and Living)          
          วิวัฒนาการของโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการทรัพยากร    การบริโภค การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การค้าระหว่างประเทศ สภาพปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและแนวทางการแก้ไข การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบัน
005003 การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน 3(3-0-6)
  (Self-Management for Work Development)
          แนวคิดพื้นฐานเรื่องการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงาน การตั้งเป้าหมาย             ในการทำงาน การจัดการอุปสรรคในการทำงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างความเชื่อมั่น               ในตนเอง เทคนิควิธีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคล และวิธีการ          ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

    ข.หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1.) กลุ่มวิชาชีพครู

  • ) วิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา (ท-ป-ศ)
102201 การพัฒนาหลักสูตร

(Curriculum Development)

3(2-2-5)
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร การนำผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับผู้เรียน สังคม และประเทศชาติ
102302  การออกแบบและการจัดการเรียนรู้

(Learning Design and Instructional Management)

3(2-2-5)
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการชั้นเรียน และการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำการแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ นำไปสู่การปฏิบัติและการสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
103101 เทคโนโลยีการศึกษา 

(Educational Technology)

2 (1-2-3)
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา วิธีระบบ การสื่อความหมาย เทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การออกแบบ การพัฒนา การใช้ และการประเมินสื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ ประเด็นปัญหาและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ปฏิบัติการออกแบบ พัฒนา และประเมินผลสื่อการสอน เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้

103102 นวัตกรรมการศึกษา

(Educational Innovations)

2 (1-2-3)
พื้นความรู้สอบผ่านรายวิชา 103101 เทคโนโลยีการศึกษา

หลักการ ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การนำเอาวิธีระบบมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบ การพัฒนา และนำไปใช้ การประเมินและปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท

ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ใช้ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

 

104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

(Learning Measurement and Evaluation)

3(2-2-5)
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติ ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การปฏิบัติการวัดและประเมินผล สามารถวัดและประเมินผลได้ ประกอบด้วย การจำแนกพฤติกรรมทางการศึกษา การกำหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ การเลือกเครื่องมือวัดผล การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผล การใช้สถิติในการวัดและประเมินผลการศึกษา การตัดสินผลการเรียนรู้ และการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

(Research for Learning Development)

3(2-2-5)
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และทำวิจัยเพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน การกำหนดประเด็นวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การออกแบบการวิจัย การเลือกรูปแบบการวิจัย การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเลือกใช้เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ การจัดทำโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
105401 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

(Counseling Psychology and Guidance)

2(1-2-3)
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษาและการจัดบริการแนะแนว การนำหลักการของจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวไปใช้ในการช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
105302 จิตวิทยาการศึกษา

 (Educational Psychology)

3(2-2-5)
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ จิตวิทยากับการจัดการเรียนการสอน การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

 

 

 

106101 ความเป็นครู

(Self-Actualization for Teacher)

3 (2-2-5)
ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ และสภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง กรณีศึกษาครูแห่งแผ่นดิน
106102 การศึกษาไทย

(Thai Education)

2 (1-2-3)
ความหมาย ความมุ่งหมายและความสำคัญของการศึกษา ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติการศึกษาไทย  ระบบการจัดการศึกษา แผนการศึกษาชาติและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การปฏิรูปการศึกษา แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
106203          การบริหารจัดการทางการศึกษา

(Educational Management)

2 (1-2-3)
ทฤษฎี รูปแบบและระบบการบริหารการศึกษา หลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำทางการศึกษา วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กร การทำงานเป็นทีม การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

 

 

108301 การศึกษาแบบเรียนรวม

(Inclusive Education)

3(2-2-5)
ปรัชญาแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะเฉพาะและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยสามารถจัดชั้นเรียนและบูรณาการการเรียนรู้ ออกแบบตามแนวคิดการเรียนรู้ที่เป็นสากลและเป็นธรรมที่เหมาะสมกับวัยและตอบสนองต่อความหลากหลายของผู้เรียนในชั้นเรียนรวม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียนโดยทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

 

112103 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู

(Language and Culture for Teacher)

3 (2-2-5)
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาการเป็นครู ภาษาต่างประเทศสำหรับการเรียนรู้และสื่อสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู ประกอบด้วย การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  

 

  • )วิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา (ท-ป-ศ)
102304 ทักษะและเทคนิคการสอน

(Skill and Techniques of Teaching)

2(1-2-3)
ความหมาย ความสำคัญของการฝึกทักษะการสอน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การออกแบบและฝึกทักษะการสอน
102405 หลักสูตรและการเรียนการสอนของประเทศในกลุ่มอาเซียน

(Curriculum and Instruction in ASEAN)

2(2-0-4)
ลักษณะและรูปแบบของหลักสูตร สภาพปัญหา และความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอน บริบทของห้องเรียน โรงเรียน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอนของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน
103203 การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้

(Design and Development of Media for Learning)

3(2-2-5)
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หลักการออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ รูปแบบและประเภทของสื่อต่างๆ สื่อรายบุคคล สื่อกลุ่มเล็ก สื่อกลุ่มใหญ่ สื่อทางไกล การออกแบบและการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทและสาระการเรียนรู้ การประยุกต์วิธีระบบมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนประเภทต่างๆ โดยคำนึงถึงทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อการเรียนรู้

103304 การผลิตวีดิทัศน์การศึกษาโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

(Production of Education Video Using Mobile Devices)

2(1-2-3)
การผลิตวีดิทัศน์การศึกษาโดยอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ประเภทและการใช้เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการถ่ายทำ การตัดต่อโดยใช้แอพลิเคชั่น จรรยาบรรณ และการเผยแพร่

ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์วีดิทัศน์โดยใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

103205 การใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในชั้นเรียน

(Utilization of e-Learning in Classroom)

2(1-2-3)
หลักการ ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ รูปแบบและลักษณะของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบบทเรียน การนำไปใช้ในการเรียนการสอน และการประเมิน การบริหารจัดการการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบการศึกษา

ปฏิบัติการใช้ LMS สร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน

103206 การผลิตหนังสือการ์ตูนดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา

(Production of Creative Digital Cartoon for Education)

2(1-2-3)
แนวคิด หลักการ การออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างตัวการ์ตูนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้การ์ตูนเพื่อการเรียนการสอน จรรยาบรรณ และการเผยแพร่

ฝึกปฏิบัติการผลิตหนังสือการ์ตูนเพื่อการศึกษา

 

 

 

 

104303 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย

(Computer Programs for Research)

3(2-2-5)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทและลักษณะสำคัญของโปรแกรมสำเร็จรูป กระบวนการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย การสร้างแฟ้มข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะต่างๆ ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย
104404 การประเมินทางการศึกษา

(Educational Evaluation)

3(2-2-5)
ความหมาย ความมุ่งหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย กระบวนการของการประเมินทางการศึกษา การวางแผนการประเมินทางการศึกษา ปฏิบัติการวางแผนการประเมินทางการศึกษา การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การนำผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษา บทบาทหน้าที่ของครูและผู้บริหารการศึกษากับการประเมินผลทางการศึกษา แนวโน้มความคิดใหม่และปัญหาทางการประเมินทางการศึกษา
105203 จิตวิทยาการเรียนรู้

(Psychology of learning)

2(1-2-3)
ความหมาย ความเป็นมาของการเรียนรู้ มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ความรู้ การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีกลุ่มต่างๆ การจูงใจ แบบการรู้คิดและแบบการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการของทฤษฎีการเรียนรู้
105204 การปรับพฤติกรรม

(Behavior Modification)

2(1-2-3)
ความหมายของการปรับพฤติกรรม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เทคนิคที่ใช้ การประเมินพฤติกรรม โปรแกรมและ ขั้นตอนปรับพฤติกรรม จรรยาบรรณ เน้นการฝึกปฏิบัติ
105205 ทฤษฎีและปฏิบัติทางจิตวิทยาสังคม

(Theories and Practicum in Social Psychology)

2(1-2-3)
ความเป็นมาของจิตวิทยาสังคม การรู้คิดและความรู้ทางสังคม การระบุเหตุและคำอธิบายทางสังคม ตัวตนและเอกลักษณ์ ทัศนคติและการเปลี่ยนแปลง อิทธิพลทางสังคม พฤติกรรมในกลุ่ม ภาวะผู้นำและการตัดสินใจ ความลำเอียงและการกีดกัน พฤติกรรมระหว่างกลุ่ม ความก้าวร้าว พฤติกรรมนิยมสังคม ความประทับใจและความสนิทสนม ภาษาและการสื่อสาร วัฒนธรรม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม 12 กิจกรรม
106203 มารยาททางสังคมสำหรับครู

(Social Manners for Teachers)

2(1-2-3)
มารยาทของครูในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น การออกสังคม การพูด การฟัง  การรับประทานอาหาร การแต่งกาย การต้อนรับ การนันทนาการ การฝึกปฏิบัติการพัฒนามารยาททางสังคม
106204 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน

(Education and Community Development)

2(1-2-3)
แนวคิดและหลักการของการพัฒนาชุมชน และลักษณะของชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน การจัดสถานศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชน รูปแบบการจัดกิจกรรมทางการศึกษาสำหรับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการแก้ปัญหาชุมชน วิธีการศึกษาและสำรวจปัญหาชุมชน การวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน การฝึกปฏิบัติการภาคสนามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
106405 กฎหมายการศึกษา

(Educational Law)

3(3-0-6)
กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษา
108202 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

(Instruction Technique for Children with Special Needs)

2(1-2-3)
หลักการและวิธีการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อในการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การสอนอย่างสร้างสรรค์ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal Design Learning: UDL) การสอนตามการตอบสนองของผู้เรียน (Response to Intervention) การสอนเด็กที่มีความสามารถหลากหลาย (Multiple Intelligence: MI) การสอนเด็กโดยเพื่อนช่วยสอน การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการพิเศษที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษและที่ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม

 

 

 

  • )วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต
101201 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1    

(Practicum I)

1(0-2-1)
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การศึกษาลักษณะพัฒนาการของผู้เรียน และการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
101202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2

(Practicum II)

1(0-2-1)
พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 101201 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การศึกษาลักษณะพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษาและวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

101303 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3

(Practicum III)

1(0-2-1)
พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 101202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การศึกษาลักษณะพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษาและวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การศึกษาและวิเคราะห์เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การทดลองสอนในสถานการณ์จำลอง

101304 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 4

(Practicum IV)

1(0-2-1)
พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 101303 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การศึกษาลักษณะพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษาและวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย    การศึกษาและวิเคราะห์เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล และการทดสองสอนในสถานการณ์จำลอง

101405 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 5    

(Practicum V)

1(0-2-1)
พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 101304 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 4

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การศึกษาลักษณะพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษาและวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การศึกษาและวิเคราะห์เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การทดลองสอนในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง

101406 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 6

(Practicum VI)

1(0-2-1)
พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 101405 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 5

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การศึกษาลักษณะพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษาและวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การศึกษาและวิเคราะห์เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน สามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลายและสามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

 

 

 

 

 

101501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

(Internship I)

6(0-360-0)
พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 101406 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 6

การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผลและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกและสามารถประเมิน ปรับปรุงและศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา

101502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

(Internship II)

6(0-360-0)
พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 101501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผลและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกและสามารถประเมิน ปรับปรุงและศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา

 

 

  1. กลุ่มวิชาเอก

                      2.1 บังคับวิชาเอก

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ)
203101 องค์ประกอบศิลป์ 3(1-4-4)
  (Art Composition)  
ทฤษฎีองค์ประกอบทางศิลปะ ฝึกปฏิบัติองค์ประกอบศิลป์และหลักการจัดองค์ประกอบ เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงทัศนศิลป์ทั้งสองมิติและสามมิติ
203102 วาดเส้นเบื้องต้น 3(1-4-4)
  (Introduction to Drawing)
ทฤษฎีและปฏิบัติงานการวาดเส้นหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานวาดเส้นขั้นสูงต่อไป
203103 ทฤษฎีสี 3(1-4-4)
  (Theory of Colors)
          ความเป็นมาของสี ทฤษฎีสี วงจรสี หลักการใช้สี จิตวิทยาสี ฝึกทักษะการใช้สีในงานศิลปะ และการนำสีมาใช้ในชีวิตประจำวัน
203111 ประวัติศาสตร์ศิลป์สากล 3(2-2-5)
  (History of Western Art)
ประวัติศาสตร์ศิลป์สากลหรือศิลปะตะวันตก  ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยใหม่  โดยเน้นพัฒนาการทางด้านรูปแบบ เนื้อหาตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของแบบอย่างงานศิลปะสากลโดยลำดับ
203171 ศิลปะไทย 3(1-4-4)
  (Thai Art)
ความหมายของศิลปะไทยแต่ละแขนง โดยเน้นที่มาและฝึกปฏิบัติการเขียนลายไทยและภาพไทย  สามารถประยุกต์สร้างสรรค์เพื่อนำมาใช้ในแนวทางอนุรักษ์ อีกทั้งจำแนกแบบและชนิดของภาพไทยได้  ฝึกปฏิบัติออกแบบลายไทยและภาพไทย
203141 ภาพพิมพ์เบื้องต้น 3(1-4-4)
  (Introduction to Print-making)       
ความเป็นมาของภาพพิมพ์ ประเภท รูปแบบ กรรมวิธี  วัสดุอุปกรณ์การพิมพ์  และคุณสมบัติของการทำงาน  พื้นฐานการพิมพ์ทั่วไปและฝึกปฏิบัติการพิมพ์เบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจลักษณะทั่วไปของภาพพิมพ์ แต่ละประเภท
203161 ออกแบบเบื้องต้น 3(1-4-4)
  (Introduction to Design)
ทฤษฎีและปฏิบัติการสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์  องค์ประกอบและหลักการออกแบบ โดยคำนึงถึงความงามและประโยชน์ใช้สอย  การแก้ปัญหาการออกแบบเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการออกแบบสาขาอื่น
203201 เขียนแบบเบื้องต้น 3(1-4-4)
    (Introduction to Drafting)    
หลักการเขียนแบบโดยใช้เครื่องมือเขียนแบบปฏิบัติงานเขียนแบบเพื่อสร้างรูป 2 มิติ และ 3 มิติ อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการเขียนแบบ
203202 วาดเส้นสร้างสรรค์ 3(1-4-4)
  (Creative Drawing)  
หลักการวาดเส้น และการจัดองค์ประกอบของการวาดเส้น โดยนำวัสดุ เทคนิคต่างๆมาสร้างสรรค์งานให้มีรูปแบบใหม่
203221 การวาดกายวิภาค 3(1-4-4)
  (Anatomy Drawing)  
ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติการวาดภาพโครงสร้างของร่างกาย และสัดส่วนของมนุษย์ ในรูปโครงกระดูกสรีระกล้ามเนื้อ ลักษณะการทรงตัว และการแสดงท่าทางความเคลื่อนไหวในแบบต่างๆ เพื่อจะนำมาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
203222 จิตรกรรมเบื้องต้น 3(1-4-4)
  (Introduction to  Painting)  
ความเป็นมา  ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญ  แนวคิดและปฏิบัติการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมด้วยรูปแบบวัสดุ และเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในสังคมและกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
203231 ประติมากรรมเบื้องต้น 3(1-4-4)
  (Introduction to Sculpture)  
ความรู้เกี่ยวกับประติมากรรมเบื้องต้น ประเภทและความสำคัญของวัสดุแต่ละชนิดที่นำมาสร้างงานประติมากรรม การเตรียมการใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับประเภทของงานประติมากรรมเบื้องต้น การออกแบบทางประติมากรรม
203301 เทคนิคสื่อผสม 3(1-4-4)
  (Techniques of Mixed Media)  
หลักการและปฏิบัติการทดลองและสร้างสรรค์งานศิลปะแบบสื่อผสม โดยเน้นความหลากหลายทางด้านรูปแบบ วัสดุ และวิธีการที่สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ที่ต้องการ
203272 ศิลปะอีสาน 3(1-4-4)
  (E-Saan Art)  
          ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้านของภูมิภาคอีสานทุกแขนง  โดยวิเคราะห์ที่มา  ความคิดความเชื่อ รูปแบบ เทคนิควิธีการ  ทั้งรูปแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ตลอดจนแนวโน้มสำหรับอนาคต
203211 ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย 3(2-2-5)
  (History of Thai Art)  
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทยที่เกิดในดินแดนไทย  ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนส่งผลถึงสมัยปัจจุบัน โดยเน้นคติความเชื่อและศิลปะการช่างที่สำคัญของไทย  เชื่อมโยงกับศิลปะของประเทศใกล้เคียงที่มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น อินเดีย  จีน  ลาว  เขมร  เน้นพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อและแบบอย่างศิลปะของไทยโดยลำดับ เพื่อนำมาใช้เป็นพื้นฐานงานศิลปะอื่นๆ
203361 ออกแบบกราฟิก 3(1-4-4)
  (Graphic Design)  
ทฤษฏีและหลักการออกแบบกราฟิก  การสร้างสรรค์งานกราฟิกในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ  การออกแบบกราฟิกบนสื่อโฆษณา  การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ การออกแบบสร้างภาพประกอบ ตัวอักษร  การจัดหน้าสิ่งพิมพ์   โดยฝึกปฏิบัติทักษะด้วยมือและด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปให้เกิดความชำนาญ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ
203362 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(1-4-4)
  (Product Design)  
หลักการการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น บรรจุภัณฑ์ เครื่องเรือน ฝึกปฏิบัติการออกแบบรูปทรงและเลือกใช้วัสดุให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอย
203321 จิตรกรรมสีน้ำ 3(1-4-4)
  (Water Color Painting)  
          ความเป็นมา วัสดุเครื่องมือและการเตรียมอุปกรณ์สำหรับเขียนสีน้ำ ฝึกปฏิบัติระบายสีน้ำ เทคนิคการใช้สีน้ำโดยผ่านสื่อถ่ายทอดที่เป็นสิ่งของ คน สัตว์ และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
203322 จิตรกรรมสีน้ำมัน 3(1-4-4)
  (Oil Color Painting)  
ความเป็นมา วัสดุ เครื่องมือและการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการภาพเขียนสีน้ำมัน ตลอดจนศึกษาและฝึกปฏิบัติเทคนิคการเขียนสีน้ำมัน โดยผ่านสื่อถ่ายทอดที่เป็นสิ่งของ คน สัตว์ ทิวทัศน์ ตลอดจนศึกษาจากแนวทางการสร้างสรรค์ทางด้านรูปแบบและเทคนิควิธีการของศิลปินคนสำคัญ
203481 ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย 3(2-2-5)
  (Modern Art and Contemporary Art)  
 ความเป็นมา ความเคลื่อนไหวของศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยทั้งในและต่างประเทศ รูปแบบและพัฒนาการสร้างสรรค์ที่หลากหลายตลอดจนแนวโน้มและการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัย
203482 สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์ 3(2-2-5)
  (Aesthetics and Art Criticism)  
          ความหมายและความสำคัญของสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีความงาม การรับรู้ความงาม ความเข้าใจเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์และทัศนศิลป์ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ตรงทางสุนทรียศาสตร์  การนำคุณค่าของของสุนทรียศาสตร์มาเป็นประสบการณ์ทางความงามสำหรับตัวเอง สามารถนำไปสู่ความเข้าใจในความรู้เชิงคุณค่าทางศิลปะ

ความหมายความสำคัญของศิลปวิจารณ์ ทฤษฎี แนวคิด ประเภทของศิลปวิจารณ์ หลักการและกระบวนการวิจารณ์ การแสดงความคิดเห็นที่มีต่อผลงานทัศนศิลป์ โดยอาศัยทฤษฏีทางศิลปะ ศิลปวิจารณ์ สุนทรียศาสตร์และประวัติศาสตร์ศิลป์มาใช้

203492 ศิลปศึกษานิพนธ์ 1 3(1-4-4)
  (Art Education Thesis 1)  
ค้นคว้าศึกษาและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบนำเสนอหัวข้อโครงการศิลปศึกษานิพนธ์ส่วนบุคคล ปฏิบัติการค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างแบบร่าง หรือแบบจำลอง เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ที่สมบูรณ์
203493 ศิลปศึกษานิพนธ์ 2 4(2-4-6)
  (Art Education Thesis 2)  
พื้นความรู้              :  สอบผ่านรายวิชา203492 ศิลปศึกษานิพนธ์ 1

ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามหัวข้อโครงการศิลปศึกษานิพนธ์ส่วนบุคลคลให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมภาคนิพนธ์และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

 

 

 

 

 

                     2.2 เลือกวิชาเอก                                                            

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ)
203312 การนำเสนอผลงานศิลปะ 3(1-4-4)
  )Art Presentation)  
          ความสำคัญของการนำเสนอ ทฤษฎีในการนำเสนอ รูปแบบการนำเสนอผลงาน ฝึกปฏิบัติโดยใช้เทคนิคการนำเสนอ การใช้เทคโนโลยีและการใช้สื่อประกอบการนำเสนอ บุคลิกภาพในการนำเสนอผลงาน  ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานศิลปะ
203323 การเขียนภาพคน-ภาพสัตว์ 3(1-4-4)
  (Human and Animal Drawing)
ทฤษฎีและปฏิบัติการเขียนภาพคนและภาพสัตว์ เน้นสัดส่วน แสงเงาที่ถูกต้องโดยสัมพันธ์กับวัสดุและวิธีการถ่ายทอดหลายวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวาดเส้น
203313 ค่ายศิลปะ 3(1-4-4)
  (Art Camp)
กระบวนการจัดการค่ายศิลปะ การเขียนโครงการ การของบประมาณ ตลอดจนการจัดกิจกรรมศิลปะที่ให้ความรู้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายอย่างถูกต้องเหมาะสม
203412 ศิลปะเพื่อชุมชน 3(1-4-4)
  (Art for Society)
สาระความรู้เกี่ยวกับการนำเอาศิลปะไปใช้ในชุมชน  ฝึกปฏิบัติงานในชุมชน สามารถชี้แนะการใช้งานศิลปะเพื่อการพัฒนาชุมชน เช่น การวางแผนผัง การตกแต่งอาคารสถานที่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์  การเห็นคุณค่าของแหล่งศิลปะในชุมชน  การสื่อสารด้วยสื่อทางศิลปะประเภทต่างๆ  โดยคำนึงถึงความงามและประโยชน์ใช้สอยที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมนั้นๆ
203413 ศิลปะบำบัด 3(1-4-4)
  )Art Therapy)
          หลักการ รูปแบบและวิธีการใช้กิจกรรมศิลปะเป็นเครื่องมือในการบำบัดฟื้นฟู สมรรถภาพทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจและสังคมของผู้ที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ เช่น ผู้ป่วย คนพิการ ผู้ติดยาเสพติด ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส

 

203324 จิตรกรรมไทย 3(1-4-4)
  (Thai Painting)
ความเป็นมาและแนวคิดของการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยสมัยต่างๆ  ฝึกปฏิบัติการผูกลายประกอบภาพ การออกแบบลายตกแต่งต่างๆ ตลอดจนการเขียนภาพคน สัตว์ ทิวทัศน์ สิ่งก่อสร้าง เน้นการวิเคราะห์รูปแบบเนื้อหาตลอดจนโครงสร้างของงานจิตรกรรมไทย
203204 องค์ประกอบศิลป์สร้างสรรค์ 3(1-4-4)
  (Composition of Creative Art)
ทฤษฎีและหลักการองค์ประกอบทางศิลปะ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์และจัดองค์ประกอบศิลป์ในรูปแบบทั้ง 2 มิติและ 3 มิติโดยการผสมผสานเทคนิค และสื่อวัสดุในขั้นสูง
203421 จิตรกรรมสร้างสรรค์ 3(1-4-4)
  (Creative Painting)  
ทฤษฎีและการปฏิบัติในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม ตลอดจนศึกษาทดลองสร้างผลงานด้วยเทคนิค  วิธีการ สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย และประยุกต์ใช้ให้เกิดความแปลกใหม่น่าสนใจ
203225 การเขียนภาพทิวทัศน์ 3(1-4-4)
  (Landscape Painting)  
หลักการและวิธีการเขียนภาพทิวทัศน์ ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพทิวทัศน์ ทิวทัศน์บก ทิวทัศน์ทะเล ทิวทัศน์เมือง ทิวทัศน์ชนบท ทิวทัศน์ที่มีสิ่งปลูกสร้างและทิวทัศน์ธรรมชาติ โดยใช้สีชนิดต่างๆนำมาสร้างสรรค์
203422 บาติก 3(1-4-4)
  (Batik)  
ที่มา ทฤษฎีและวัสดุอุปกรณ์ การปฏิบัติการทำผ้าบาติกแบบต่างๆ การออกแบบลาย การระบายสี และการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยผ้าบาติกด้วยเทคนิคที่หลากหลายและประยุกต์ใช้ผ้าบาติกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

 

 

203232 ประติมากรรมสากล 3(1-4-4)
  (International Sculpture)  
วิธีการและฝึกปฏิบัติสร้างงานประติมากรรมแบบนูนสูง นูนต่ำ และลอยตัว โดยใช้วัสดุสากล เน้นเทคนิคกระบวนการหลากหลายรูปแบบ ตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน
203331 ประติมากรรมไทย 3(1-4-4)
  )Thai Sculpture)  
ภูมิหลัง ความเป็นมาของงานประติมากรรมไทย การฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์งานประติมากรรมตามแนวคิด รูปแบบ และวิธีการของไทย
203431 ประติมากรรมสร้างสรรค์ 3(1-4-4)
  (Creative Sculpture)  
         การสร้างสรรค์งานประติมากรรมด้วยเทคนิควัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย เน้นความคิดสร้างสรรค์เฉพาะบุคคล
203332 เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น 3(1-4-4)
  (Introduction to Pottery)  
ที่มา วัสดุและปฏิบัติการขึ้นรูปภาชนะเครื่องปั้นดินเผา ด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ ตลอดจน เทคนิคกระบวนการตกแต่ง การเผาภาชนะโดยเน้นรูปแบบตามทฤษฎีการสร้างงานเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกต้อง
203333 ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 3(1-4-4)
  (Pottery Design)  
ความเป็นมา ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์เป็นรูปแบบเฉพาะบุคคล มีความแปลกใหม่ และเป็นที่ต้องการของท้องตลาด
203432 เครื่องปั้นดินเผาสร้างสรรค์ 3(1-4-4)
  (Creative Pottery)  
การสร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผาด้วยเทคนิคการขึ้นรูป การตกแต่ง การเผา ที่หลากหลาย เน้นความคิดสร้างสรรค์เฉพาะบุคคล

 

 

 

203433 เครื่องเคลือบดินเผา 3(1-4-4)
  (Ceramics)  
หลักการทำเครื่องเคลือบดินเผา ฝึกปฏิบัติการทำเครื่องเคลือบดินเผาด้วยกระบวนวิธีและเทคนิคต่างๆ การขึ้นรูป การใช้วัสดุเคลือบและเผาภาชนะดินเผาให้เป็นเครื่องเคลือบดินเผา
203241 ภาพพิมพ์แกะไม้ 3(1-4-4)
  (Woodcut)  
ความเป็นมาของภาพพิมพ์แกะไม้ วัสดุอุปกรณ์และกรรมวิธีการสร้างแม่พิมพ์ต้นแบบ โดยปฏิบัติงานพิมพ์ให้ประสานกับการสรรหาเรื่องราวสร้างสรรค์ โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
203341 ภาพพิมพ์โลหะ 3(1-4-4)
  (Etching)  
ที่มา กรรมวิธีการพิมพ์โลหะทั้งสีเดียวและหลายสี พร้อมทั้งออกแบบสร้างสรรค์และปฏิบัติงานพิมพ์ให้สอดคล้องกับเรื่องราวและความต้องการของสังคม
203342 การพิมพ์ซิลค์สกรีน 3(1-4-4)
  (Silk Screen)  
          ทฤษฎีและปฏิบัติงานพิมพ์ตะแกรงไหมบนวัสดุพื้นราบชนิดต่างๆ เช่น กระดาษ กระจก ผ้า พลาสติก ฯลฯ โดยศึกษากรรมวิธี วัสดุอุปกรณ์ และฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะ
203441 ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 3(1-4-4)
  (Creative Print-making)  
การสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ ด้วยเทคนิคการสร้างภาพพิมพ์ที่หลากหลาย เน้นความคิดสร้างสรรค์เฉพาะบุคคล
203351 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(1-4-4)
  )Computer  Graphic)  
ศึกษาหลักการและวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆที่ใช้ในการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบกราฟิก การตกแต่งภาพ การออกแบบสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การจัดหน้าสิ่งพิมพ์ โดยฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์ให้เกิดความชำนาญ

 

 

203352 ออกแบบสิ่งพิมพ์ 3(1-4-4)
  (Printing Design)  
ทฤษฎีการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ สามารถออกแบบจัดรูปแบบของสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท  เข้าใจลักษณะการออกแบบและเลือกใช้ตัวอักษรตลอดจนเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิมพ์  ธุรกิจการพิมพ์ เป็นต้น
203353 การสร้างสื่อประกอบการเรียนรู้สำหรับเด็ก 3(1-4-4)
  (Media Making for Children Learning)  
           ทฤษฎี หลักในการสร้างสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับเด็ก
203451 การเขียนภาพประกอบ 3(1-4-4)
  ) Illustration)  
ทฤษฎีและปฏิบัติการสร้างสรรค์งานภาพประกอบด้วยรูปแบบ เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อใช้ประกอบเนื้อหาในสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท เช่น สิ่งพิมพ์ประเภทตำรา สิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์สำหรับเด็ก เป็นต้น
203452 การถ่ายภาพ 3(1-4-4)
  )Photography)  
ประวัติและวิวัฒนาการของการถ่ายภาพ ชนิดของกล้องถ่ายภาพ การเลือกใช้ ฟิลเตอร์ และแฟลช  หลักการและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคในการถ่ายภาพ กรรมวิธีการถ่ายภาพ และกระบวนการพิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบสิ่งพิมพ์
203363 ออกแบบพาณิชย์ศิลป์ 3(1-4-4)
  )Commercial Design)  
          ทฤษฎีและหลักการออกแบบพาณิชย์ศิลป์  วิธีการและเทคนิคการออกแบบ ปฏิบัติการออกแบบสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ   ตัวอักษร สัญลักษณ์  สื่อโฆษณาในเชิงพาณิชย์ศิลป์ โดยเน้นความต้องการของท้องตลาด

 

 

 

\

203364 ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ 3(1-4-4)
  (Industrial Design)  
          ทฤษฎีการออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์และที่มาของการออกแบบผลิตภัณฑ์ เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ งานศิลปะในเชิงอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตเป็นจำนวนมาก ใช้เครื่องจักรเป็นตัวผลิตที่สำคัญโดยคำนึงถึงด้านธุรกิจ การค้า การตลาด ปริมาณการผลิต ประโยชน์ใช้สอย และความสวยงาม
203365 ออกแบบตกแต่งภายใน 3(1-4-4)
  (Interior Design)  
          หลักการออกแบบตกแต่งภายในอาคารที่อยู่อาศัยในรูปแบบต่างๆ การออกแบบจัดวางพื้นที่การเลือกใช้และออกแบบเครื่องเรือนและของตกแต่ง การออกแบบภายในให้สอดคล้องกับการอยู่อาศัย ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบห้อง และการเขียนทัศนียภาพการตกแต่งภาพบรรยากาศเหมือนจริง
203366 ออกแบบเครื่องเรือน 3(1-4-4)
  (Furniture Design)  
ทฤษฎีและหลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ปฏิบัติการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆ กระบวนการผลิต วัสดุอุปกรณ์และการออกแบบ
203367 ออกแบบโฆษณา 3(1-4-4)
  (Advertising Design)  
ประวัติและวิวัฒนาการของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์โดยสังเขป ฝึกปฏิบัติการออกแบบตัวอักษรเพื่อการโฆษณา สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ กรรมวิธีของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับประโยชน์และเป้าประสงค์ที่ต้องการ
203381 ปรัชญาศิลปะ 3(2-2-5)
  (Philosophy of Art)  
ความหมาย ความเชื่อและหลักการสำหรับการสร้างแบบของความงาม วิวัฒนาการของแนวคิดกับการพัฒนาเพื่อถ่ายทอดสู่การสร้างสรรค์ของแต่ละชุมชนในสังคม ตามวัฒนธรรมที่สำคัญระดับสากล  ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น

 

203411 การจัดนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ศิลปะ     3(1-4-4)
  (Art Exhibition and Art Museum)  
ทฤษฎีและทดลองปฏิบัติการจัดนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ประเภทต่างๆ โดยเน้นระบบดำเนินงานและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
203271 ศิลปะพื้นบ้าน 3(2-2-5)
  (Folk Art)  
ประวัติความเป็นมาของศิลปะและหัตถกรรมของไทยแต่ละแขนง โดยเฉพาะในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  เน้นการศึกษาถึงลักษณะ วัสดุ วิธีการ ประโยชน์ใช้สอย ความเชื่อหรือเหตุผลที่ปรากฏในรูปแบบของศิลปะพื้นบ้าน  การอนุรักษ์และการส่งเสริมพัฒนางานศิลปะพื้นบ้านแต่ละประเภท
203372 ศิลปหัตถกรรมไทย 3(1-4-4)
  (Thai Craft)  
ศึกษาลักษณะรูปแบบ ความเป็นมา วัสดุ วิธีการ อิทธิพลที่ทำให้เกิดงานศิลปหัตถกรรมของท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติงานหัตถศิลป์ไทยและวิเคราะห์หาแนวทางการอนุรักษ์ การพัฒนา และการประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุคสมัยตลอดจนส่งเสริมศิลปหัตกรรมในท้องถิ่น
203373 ศิลปะลุ่มแม่น้ำโขง 3(2-2-5)
  (Art of Khong River Region)          
ประวัติความเป็นมา รูปแบบและวิธีการสร้างงานศิลปะแขนงทัศนศิลป์ ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมบริเวณสองฝั่งแม่น้ำโขง เน้นเฉพาะแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยวิเคราะห์ถึงวิวัฒนาการ ลักษณะเฉพาะตัวและอิทธิพลสืบเนื่อง
203374 ศิลปะอาเซียน 3(2-2-5)
  (ASEAN Art)  
ประวัติความเป็นมา รูปแบบและวิธีการสร้างงานศิลปะแขนงทัศนศิลป์ ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมในแถบกลุ่มประเทศอาเซียน โดยวิเคราะห์ถึงวิวัฒนาการ ลักษณะเฉพาะตัวและอิทธิพลสืบเนื่อง

 

 

203291 ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา    3(1-4-4)
  (Art for Teacher in Primary School)  
หลักการสอนศิลปะระดับประถมศึกษา การจัดกิจกรรมศิลปะ การเตรียมสื่อวัสดุ วิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ศิลปะ และฝึกปฏิบัติการทดลองสอนศิลปะในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา
203292 ศิลปะสำหรับครูมัธยมศึกษา 3(1-4-4)
  (Art for Teacher in Secondary School)  
หลักการสอนศิลปะระดับมัธยมศึกษาศึกษา การจัดกิจกรรมศิลปะ การเตรียมสื่อวัสดุ วิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ศิลปะ และฝึกปฏิบัติการทดลองสอนศิลปะในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา
203293 ดนตรีสำหรับครู 3(1-4-4)
  )Music for Teacher)  
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย และดนตรีสากล สัญลักษณ์ทางดนตรี องค์ประกอบของดนตรี การบันทึกและการอ่านโน้ต การฝึกปฏิบัติทางทฤษฎีดนตรีและฝึกโสตประสาท ตลอดทั้งฝึกทักษะการร้องและการเล่นดนตรี
203294 นาฏศิลป์สำหรับครู 3(1-4-4)
  (Dramatic Art for Teacher)  
          ชนิดของท่ารำประกอบเพลงและดนตรี เช่น รำสีนวล ระบำไก่ ระบำดอกบัว เชิญพระขวัญรำอธิฐาน เพลงปลุกใจ ระบำสี่ภาค ฯลฯ ศึกษาชนิดของเพลงไทยและเพลงพื้นเมือง โดยศึกษาจังหวะ ลีลา การแต่งกาย มารยาทการขับร้องและการฟังตลอดทั้งการฝึกร้องเพลงประกอบการแสดง เป็นต้น
203494 วิจัยทางศิลปศึกษา 3(2-2-5)
  (Art Education Research)  
ระเบียบวิธีวิจัยวิชาศิลปศึกษา การกำหนดปัญหาทางการวิจัย การตั้งสมมุติฐาน กระบวนการวิจัยทางศิลปศึกษา และรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย

 

 

 

203295 ดนตรีและนาฏศิลป์สำหรับครูศิลปะ 3(1-4-4)
  (Music and Dramatic Art for Art Teacher)  
ความเป็นมาของนาฏศิลป์พื้นเมือง ไทยและสากล     การแสดงชนิดต่างๆ นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น ฝึกท่ารำพื้นฐาน เครื่องแต่งกาย ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับศิลปะ    ความเป็นมาของดนตรีไทยและสากล   ประเภทของเครื่องดนตรี วงดนตรี จังหวะและบันไดเสียง ฝึกการใช้เครื่องดนตรีเบื้องต้น ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับศิลปะ
203491 สัมมนาศิลปศึกษา 3(2-2-5)
  (Seminar  on Art Education)  
การประมวลปัญหาที่ได้รับมาจากการเรียนการสอน การจัดนิทรรศการ การทำวิจัย และการแก้ปัญหาการบริหารจัดการ  รวมทั้งแนวคิดและแนวโน้ม  ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการเคลื่อนไหวของศิลปศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางศิลปศึกษา

 

                    2.3 วิชาการสอนวิชาเอก                                                          

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ)
203391 การจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา 1 3(2-2-5)
  (Teaching and Learning Management in Art Education1)
          หลักสูตร ทฤษฎี รูปแบบ วิธีสอน ทักษะและเทคนิคการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษา ปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้
203392 การจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา 2       3(2-2-5)
  (Teaching and Learning Management in Art Education2)
          วิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา เทคนิควิธีสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและในสถานการณ์จำลองในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษา