ประวัติ

Untitled-1

โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

( หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี พ.ศ. 2555 )

 

  1. ความเป็นมาของโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา

ปี  พ.ศ. 2510  การเรียนการสอนทางศิลปะ  ขึ้นอยู่กับหมวดวิชาศิลปหัตถศึกษา  วิทยาลัยครูนครราชสีมา  มีอาจารย์บุญส่ง  อิ่มแก้ว  เป็นหัวหน้าหมวด  อาจารย์ประจำหมวดวิชา  ประกอบด้วยอาจารย์เกษมสิงห์  อิงคนินันท์  อาจารย์จันทอง  อาจารย์อรุณี  บุญญานุเคราะห์   อาจารย์สุพจน์  ประเสริฐสังข์   อาจารย์มงคล  แก้วพวงงาม  และอาจารย์สนอง  โกศัย  สถานที่ตั้งหมวดวิชาอยู่บริเวณที่ตั้งคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับอาคาร 10 ในปัจจุบัน  ซึ่งแต่เดิมเป็นโรงเก็บพัสดุของตำรวจ  มีลักษณะเป็นอาคารไม้หลังคาสูงโล่ง  พื้นติดดินจำนวน 3 หลัง  แต่ละหลังตั้งห่างกันประมาณ 20 เมตร  หันหน้าเข้าหาถนน  ทางวิทยาลัยได้ดัดแปลงให้เป็นอาคารเรียน  หลังแรกเป็นโรงฝึกงาน  มีงานไม้  งานดิน  งานโลหะ  งานไฟฟ้า  ระหว่างอาคารหลังที่ 1  และหลังที่ 2  สร้างอาคารเชื่อมต่อทำเป็นห้องพักอาจารย์  ส่วนอาคารหลังที่ 2  เป็นอาคารเรียนทฤษฏี  มีห้องเรียน 2 ห้อง  ห้องพักอาจารย์ศิลปะอีก  1 ห้อง

ปี  2515  ได้แยกออกเป็น หมวดวิชาศิลปศึกษา  โดยไปตั้งอยู่ที่โรงอาหารโรงเรียนสาธิต  บริเวณอาคารที่ตั้งคณะวิชาครุศาสตร์ในปัจจุบัน  โดยแบ่งครึ่งตรงกลางทำเป็นห้องพักอาจารย์  ขวามือเป็นห้องเรียนศิลปะ  ซ้ายมือเป็นโรงอาหาร ลักษณะเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว มุงสังกะสี มีอาจารย์ประจำหมวดจำนวน  4  ท่าน  คือ  อาจารย์สนอง  โกศัย  อาจารย์ประนอม  นะนุนา  อาจารย์อัจฉรา  แก้วพวงงาม  โดยอาจารย์มงคล  แก้วพวงงาม  ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหมวด

วิทยาลัยครูยุคนั้นเปิดเรียนระดับ  ป.กศ.ต้น 2 ปี  ป.กศ.สูง 2 ปี  รายวิชาทางศิลปะที่สอนในระดับ ป.กศ.ต้น  คือ  วิชาศิลปะประวิจักษ์  ต่อมาพัฒนาเป็นวิชาความซาบซึ้งในศิลปะ  วิชาศิลปะเบื้องต้น  และวิชาสอนศิลปะในระดับประถม

ปี  พ.ศ. 2516  เปิดสอนวิชาโทศิลปศึกษา ระดับ ป.กศ.ชั้นสูงเป็นปีแรก

ปี  พ.ศ. 2517  มีอาจารย์ย้ายมาเพิ่มอีก  1 คน คือ อาจารย์ประยงค์  รื่นเริงใจ  ส่วนอาจารย์ประนอมได้ย้ายไปอยู่วิทยาลัยครูจันทรเกษม

ปี  พ.ศ. 2518  อาจารย์สุชาติ  ศรีสุข  บรรจุมาเพิ่มอีก  1  ท่านรวมเป็น  5  ท่าน

ปี  พ.ศ.  2519  เปิดสอนวิชาเอกศิลปศึกษา ระดับ ป.กศ.ชั้นสูง เป็นปีแรก  โดยวิทยาลัยได้รื้อโรงอาหารโรงเรียนสาธิตเพื่อจัดทำสวนเกษียณ  ภาควิชาศิลปศึกษาจึงได้ย้ายไปอยู่ชั้นล่างอาคาร 5 ใช้อาคารเรียนชั่วคราวของอาคารวิทยาศาสตร์และบริเวณที่ขายอาหารคหกรรมเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน

ปี  พ.ศ.  2521  วิทยาลัยได้ยุบเลิกโรงเรียนสาธิต(บริเวณที่ตั้งหอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ในปัจจุบัน เดิมเป็นอาคารไม้ยกสูงชั้นเดียวมีประมาณ 5-6 ห้อง  ด้านหลังเป็นอาคารเรียนประติมากรรมเปิดโล่งไม่มีผนัง)  ภาควิชาศิลปศึกษาจึงย้ายเข้าไปอยู่แทน  และได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีวิชาเอกศิลปศึกษา  2 ปีหลัง  ครุศาสตรบัณฑิต  รุ่นแรกภาคเสาร์-อาทิตย์  เรียกว่า  อคป.(อบรมครูประจำการ)  วิทยาลัยได้จัดให้นายสำราญ  บัวจันอัด มาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำอาคารศิลปะ  ซึ่งไดอยู่ประจำแม้จะย้ายอาคารศิลปะไปหลายแห่ง  จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ

ปี พ.ศ. 2522 เปิดสอนวิชาเอกศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี 2 ปีหลังภาคปกติ   ส่วนอาจารย์     สุชาติ  ศรีสุข  ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  จ.พิษณุโลก

ปี พ.ศ.  2526  เปิดภาคสมทบ  หลักสูตรเทคนิคการอาชีพศิลปกรรม  รุ่นที่ 1  และอาจารย์ธวัช  ตราชู  ก็ได้บรรจุเข้ามาเป็นอาจารย์ในปีเดียวกัน

ปี พ.ศ. 2527 วิทยาลัยรื้ออาคารโรงเรียนสาธิตซึ่งเป็นที่ตั้งของภาควิชาศิลปศึกษา  ภาควิชาจึงได้ย้ายไปอยู่อาคารเก่าวิทยาศาสตร์(อาคารไม้ชั้นเดียว 4-5 ห้อง) อาคารเป็นรูปตัว L อยู่ริมถนนติดอาคารคหกรรม และได้เปิดภาคสมทบ  หลักสูตรเทคนิคการอาชีพศิลปกรรม 2 รุ่น  ส่วนห้องปฏิบัติงานประติมากรรมย้ายไปอยู่อาคารหลังโรงอาหาร  ภาพพิมพ์อยู่ห้องเก็บพัสดุติดเวทีโรงอาหารด้านหลัง  และในปีนี้ได้เริ่มจัดนิทรรศการศิลปะขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก  ใช้ชื่อว่านิทรรศการงานศิลปกรรม ครั้งที่ 1  จัดบริเวณลานโล่งหน้าอาคาร  ซึ่งก็คือสนามเทนนิสในปัจจุบัน  โดยเชิญ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ นายสัมพันธ์  ทองสมัคร  มาเป็นประธานในพิธีเปิด  และหลังจากนั้นงานนิทรรศการก็ได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี  บางปีจัดที่สวนหน้าอาคารศิลปะ  บางปีจัดที่หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี  บางปีจัดที่ห้างสรรพสินค้านอริสท์ซิตี้

ปีการศึกษา  2530  ในสมัย  รศ.ดร.ทองคูณ หงศ์พันธุ์ เป็นอธิการบดี  ได้เปิดหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับอนุปริญญาศิลปะศาสตร์ (อ.ศศ.)  ควบคู่ไปกับวิชาเอกศิลปศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง  ในปีเดียวกันนี้ อาจารย์พีนาลิน สาริยา ก็ได้ย้ายจากวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ เข้ามาประจำภาควิชาอีกคนหนึ่ง

ปี พ.ศ. 2531  รื้ออาคารเก่าวิทยาศาตร์เพื่อนำไม้ไปสร้างเป็นอาคารศิลปะหลังใหม่ติดกับอาคาร  14  และ ปีต่อมาก็ได้อาจารย์บรรจุใหม่มาอีก 1 คน  คือ  อาจารย์ภักดี  ปรีดาศักดิ์  และ อาจารย์สุณี  หาญวงษ์ ก็ได้ย้ายจากวิทยาลัยครูลำปางเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะเพิ่มอีก  รวมภาควิชาศิลปศึกษาในขณะนั้นมีอาจารย์ทั้งสิ้น 8 คน  ซึ่งต่อมาอาจารย์มงคล  แก้วพวงงาม  ได้ย้ายไปอยู่วิทยาลัยครูจันทรเกษม

ปีการศึกษา  2532  ได้เปิดหลักสูตรศิลปศึกษา  ระดับปริญญา  4  ปี  เป็นครั้งแรก

          ปี พ.ศ. 2538  เปิดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศิลปกรรม : แขนงศิลปะประยุกต์  และ แขนงออกแบบนิเทศศิลป์)  และได้บรรจุอาจารย์อีก 2 คนเข้ามาเพิ่มเติม คือ อาจารย์สามารถ  จับโจร  และ อาจารย์บุญกอง  อินตา

ปี พ.ศ. 2541 ภาควิชาศิลปะได้แยกออกเป็นโปรแกรมวิชาต่างๆ 3 โปรแกรมตามหลักสูตรที่เปิดสอน  คือ  โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา  โปรแกรมวิชาศิลปกรรม  และโปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

               ปี พ.ศ. 2545 โปรแกรมวิชาศิลปศึกษามีคณาจารย์รับผิดชอบสอนและบริหารจัดการเป็นหลักจำนวน   4  คน คือ ผศ.ธวัช  ตราชู  (อาจารย์ประจำ)  อาจารย์สมศักดิ์  เหมะรักษ์ (อาจารย์พิเศษตามสัญญา)          อาจารย์สักรินทร์  อินทรวงค์ (อาจารย์พิเศษตามสัญญา)   และอาจารย์บุศรินทร์  คำหุ่ง (อาจารย์พิเศษตามสัญญา)

ปีการศึกษา  2547  เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี (ศิลปกรรม:ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฏศิลป์) หลักสูตรกลางแบบชุดวิชาที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยเปิดรับนักศึกษาอยู่ 2 ปีการศึกษา

ปีการศึกษา 2549  เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี (ศิลปกรรม:ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฏศิลป์) เป็นหลักสูตรแบบรายวิชา  โดยคณะกรรมโปรแกรมวิชาศิลปกรรม(ค.บ.)ได้จัดทำเสนอขออนุมัติ  และในปีนี้โปรแกรมวิชาได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารศิลปะ 5 ชั้น บริเวณด้านหลังโรงอาหารติดหอพักนักศึกษา  ซึ่ง ผศ.ธวัช  ตราชู เป็นผู้ร่างแบบนำเสนอขออนุมัติ  ใช้เวลาร่วม 4 ปีกว่าจะผ่านการพิจารณาอนุมัติและได้งบประมาณก่อสร้าง  โดยเริ่มตั้งแต่สมัย รศ.เชิดชัย  โชครัตนชัย จนกระทั่งถึงสมัย ผศ.ดร.เศาวณิต เศานานนท์ เป็นอธิการบดี  โปรแกรมวิชาศิลปศึกษามีสำนักงานอยู่ชั้นที่ 4,5  ส่วนชั้นที่ 2 เป็นโปรแกรมวิชาศิลปกรรม  และชั้นที่ 3 เป็นโปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  ส่วนอาคารศิลปะเดิมปรับปรุงเป็นอาคารดนตรี

ปีการศึกษา 2550  เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี (ศิลปศึกษา)  ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาขึ้นมาใหม่ 2549 มีห้องปฏิบัติการ การเรียนการสอนอยู่อาคาร 26 ชั้นที่ 4 และชั้นที่5

ปีการศึกษา 2551  โปรแกรมวิชาศิลปศึกษาดูแล 2 หลักสูตรคือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  5 ปี (ศิลปศึกษา)  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี (ศิลปกรรม:ทัศนศิลป์ )

ปีการศึกษา 2552  มีบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอนตำแหน่งอาจารย์ เพิ่ม1 ท่าน  คืออาจารย์ สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล

ปีการศึกษา 2553  มีการบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอนตำแหน่งอาจารย์ เพิ่ม 2 ท่าน  คืออาจารย์ วีรยุทร  โพธิ์ศรี และอาจารย์อารยะ มนูญศักดิ์

ปีการศึกษา 2554 มีการบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอนตำแหน่งอาจารย์เพิ่ม 2 ท่านคือ อาจารย์เอกอมร ภัทรกิจพงศ์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา), อาจารย์โจม มั่นพลศรี (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)

ปีการศึกษา 2555 เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ปีการศึกษา 2559 บริหารโปรแกรมฯ ในรูปแบบของหลักสูตร โดยใช้ชื่อว่า หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา

ปัจจุบันโปรแกรมวิชาศิลปศึกษามีกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จำนวน   8  ท่าน คือ

อาจารย์อารยะ มนูญศักดิ์                    ประธานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุศรินทร์  คำหุ่ง         รองประธานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  ตราชู          กรรมการ

อาจารย์ ดร.สักรินทร์  อินทรวงค์            กรรมการ

อาจารย์โจม มั่นพลศรี                        กรรมการ

อาจารย์วีรยุทร  โพธิ์ศรี                      กรรมการ

อาจารย์เอกอมร ภัทรกิจพงศ์                 กรรมการ

อาจารย์สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล                กรรมการและเลขานุการฯ