โครงสร้างการบริหาร

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b0-200x300      

ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

อ.อารยะ มนูญศักดิ์

%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-200x300

รองประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

ผศ.บุศรินทร์ คำหุ่ง

%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%9a%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-200x300

เลขาฯหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

อ.สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล

%e0%b8%98%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8a-200x300 %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-200x300 %e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98-200x300 %e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a3-200x300 %e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b8%a1-200x300

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

ผศ.ดร.ธวัช ตราชู

ดร.สักรินทร์ อินทรวงค์

อ.วีรยุทธ โพธิ์ศรี

อ.เอกอมร ภัทรกิจพงศ์

อ.โจม มั่นพลศรี