นิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์

นิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat ชั้น LG
ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2560 
พิธีเปิดในวันที่ 23 เมษายน 2560
เวลา 17.00 น.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19