โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

ใช้ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี

              1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

2 โครงสร้างหลักสูตรจำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 ไม่น้อยกว่า               30        หน่วยกิต

-  กลุ่มวิชาภาษา                                                                                       9-12       หน่วยกิต

-  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                                          6-9        หน่วยกิต

-  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                                           3-6        หน่วยกิต

-  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      6-9        หน่วยกิต

-  กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ                                                                       3        หน่วยกิต

 2) หมวดวิชาเฉพาะ                       ไม่น้อยกว่า                93      หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                                                                     45      หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาเอกเลือก                                                                                      42      หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                              6       หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                       ไม่น้อยกว่า                  6      หน่วยกิต