คำอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ

  1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา                             ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                    น(ท-ป-ศ)

202101                             ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ                                      3(2-2-5)

                                         (Thai Arts for Design)

ความหมายของศิลปะไทย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะไทย ที่มาของลายไทยและภาพไทย สามารถประยุกต์และสร้างสรรค์เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางอนุรักษ์ อีกทั้งสามารถจำแนกแบบและชนิดของภาพไทยและลายไทยได้ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบลายไทยและภาพไทย

202102                             ประวัติศาสตร์ศิลป์                                              3(3-0-6)

                                          (History of Arts)

ประวัติศาสตร์ศิลปะโดยสังเขปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตะวันตกและตะวันออกที่มีอิทธิพลต่อศิลปะสาขาต่าง ๆ และศิลปะไทย ในด้านรูปแบบ เนื้อหาในอดีตถึงปัจจุบัน โดยเน้นคติความเชื่อ และศิลปะการช่างที่สำคัญของไทยและสากล

202103                             วาดเส้นเพื่อการออกแบบ 1                                     3(2-2-5)

                                           (Drawing for Design I)

ปฏิบัติการวาดเส้น แสง+เงา น้ำหนัก และรูปทรงสัดส่วนของวัตถุหรือวัสดุชนิดต่าง ๆ ตั้งแต่วัตถุที่มีพื้นผิว หยาบจนถึงละเอียด วัตถุที่มีความโปร่งใส บาง ใส ทึบ ตัน หรือมีความมันวาว ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของงานออกแบบโดยทั่วไป

202104                             จิตรกรรมเพื่อการออกแบบ                                     3(2-2-5)

                                           (Painting for Design)

ปฏิบัติงานทางด้านจิตรกรรมไทยและสากล หลักการเขียนภาพ เทคนิควิธีการใช้สี และเนื้อหาของจิตรกรรมที่มีประโยชน์ต่อการสร้างงานออกแบบ  การพัฒนาชีวิตและสังคม

 202111                             ประติมากรรมเพื่อการออกแบบ                                 3(2-2-5)

                                         (Sculpture for Design)

กรรมวิธีของงานประติมากรรมโดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการในการปฏิบัติงาน เน้นความรู้เกี่ยวกับประติมากรรมเบื้องต้น ลักษณะและคุณค่าของวัสดุแต่ละชนิดที่นำมาสร้างงานประติมากรรม ตลอดจนการเตรียมการใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับประเภทของงานประติมากรรม การออกแบบทางประติมากรรม

202121                             คอมพิวเตอร์กราฟิก                                              3(2-2-5)

                                         (Computer Graphic)

หลักการและวิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการสร้างภาพขั้นพื้นฐาน รูปร่างรูปทรงเรขาคณิตลายเส้น และฝึกปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

 202201                             หลักการออกแบบ                                                3(2-2-5)

                                           (Principles of Design)

ทฤษฎี องค์ประกอบ หลักการออกแบบ เพื่อใช้เป็นแนวทางสร้างสรรค์ และฝึกปฏิบัติการออกแบบประเภทต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีการสื่อสาร ภาษาภาพ จิตวิทยาการสื่อสาร

202211                             เขียนแบบเพื่อการออกแบบ                                     3(2-2-5)

                                         (Drafting for Design)

ความสำคัญ ความเป็นมาของงานเขียนแบบ โดยเน้นให้รู้จักวิธีการใช้เครื่องมือ เพื่อสามารถนำไปใช้เขียนแบบพื้นฐานรูปแบบต่างๆ โดยมีความเข้าใจมาตรฐานสัญลักษณ์ทางการออกแบบ และฝึกปฏิบัติการเขียนแบบเพื่อการออกแบบงานประเภทต่าง ๆ

202212                             การออกแบบนิเทศศิลป์ 1                              3(2-2-5)

                                          (Visual Communication Design 1)

ความสำคัญ ความเป็นมา วิวัฒนาการ วิชาชีพ ปัญหา กระบวนการ และองค์ประกอบต่าง ๆ ของนิเทศศิลป์ การดำเนินงานนิเทศศิลป์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

202213                             การออกแบบนิเทศศิลป์ 2                              3(2-2-5)

                                          (Visual Communication Design 2)

ทฤษฎีภาษาภาพสื่อสาร ฝึกปฏิบัติการออกแบบสัญลักษณ์ประเภทต่างๆ โดยคำนึงถึงหลักการ สื่อสารที่จำแนกตามลักษณะการใช้งาน เช่น การออกแบบเครื่องหมาย (Sign) สัญลักษณ์(Symbol)ตราสัญลักษณ์ (Logo) ระบบป้ายสัญลักษณ์ (Signage System) ที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

202214                             การออกแบบนิเทศศิลป์ 3                              3(2-2-5)

                                         (Visual Communication Design 3)

ประวัติความเป็นมาของการพิมพ์ รูปแบบสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ หลักบรรณาธิการ การออกแบบและการจัดทำต้นฉบับสำหรับงานพิมพ์ เช่น การเลือกแบบตัวอักษร ภาพประกอบ ระบบโครงสร้างกริด (Grid System) วัสดุและเทคนิค ตลอดจนทำความเข้าใจในธุรกิจการพิมพ์

202321                             การออกแบบนิเทศศิลป์ 4                              3(2-2-5)

                                          (Visual Communication Design 4)

ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของงานโฆษณา หลักการโฆษณา หลักการตลาดพื้นฐาน พฤติกรรมผู้บริโภค ฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญในการแก้ปัญหา และกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งงานโฆษณาประเภทต่าง ๆ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 202331                             การออกแบบนิเทศศิลป์ 5                              3(2-2-5)

                                           (Visual Communication Design 5)

ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการออกแบบภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหวและฝึกปฏิบัติ เช่นภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์โฆษณา สารคดี มิวสิควีดีโอ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างงานออกแบบวัสดุ เครื่องมือ และกรรมวิธีการผลิต

202332                             การออกแบบนิเทศศิลป์ 6                              3(2-2-5)

                                           (Visual Communication Design 6)

ความสำคัญ ความเป็นมา หลักการออกแบบ การสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า โครงสร้างและลวดลายบรรจุภัณฑ์ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ เพื่อผลทางด้านประสิทธิภาพความปลอดภัย ความประหยัดในการผลิต การบรรจุ การขนส่ง การจำหน่าย  การบริโภค การเลือกใช้วัสดุโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง

202333                             การออกแบบนิเทศศิลป์ 7                             3(2-2-5)

                                          (Visual Communication Design 7)

พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 202321 การออกแบบนิเทศศิลป์ 4

ศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติงานกลุ่มเกี่ยวกับชุดโครงงานการออกแบบโฆษณา  เน้นการวางแผนกลยุทธ์ การสร้างสรรค์และการนำเสนอผลงาน

กลุ่มวิชาเอกเลือก

รหัส                                  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                             น(ท-ศ)

202105                             วาดเส้นเพื่อการออกแบบ 2                                     3(2-2-5)

                                           (Drawing for Design II)

ปฏิบัติการวาดเส้น ถ่ายทอดรูปแบบจากธรรมชาติ คน สัตว์ ออกมาในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ ที่เน้นด้านลายเส้นชนิดต่างๆ รวมไปถึงรูปทรง แสง เงา พื้นผิว ระยะใกล้ ไกล ตลอดจนการแก้ปัญหาทางด้านเทคนิค วัสดุ อุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับเรื่องราว

202106                             ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น                                          3(2-2-5)

                                           (Local Craft)

รูปแบบลักษณะ ความเป็นมา อิทธิพลที่ทำให้เกิดศิลปหัตถกรรมในชีวิตประจำวัน วัสดุ วิธีการและศึกษาองค์ความรู้ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศิลปหัตถกรรมแต่ละประเภท เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน หรือบังเกิดผลทางเศรษฐกิจแก่ท้องถิ่น

202107                             ภาษาอังกฤษสำหรับนักออกแบบ                               3(3-0-6)

                                         (English for Designer)

พัฒนาทักษะในการฟัง ฝึกการอ่านบทความ เอกสารวิชาการศิลปะ และการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ โดยสามารถเข้าใจการใช้ศัพท์ สำนวน การวางรูปแบบารจับใจความสำคัญและวัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้

202112                             เทคนิคการทำหุ่นจำลอง                                         3(2-2-5)

                                         (Technical Methods of Model)

วิธีการทำหุ่นจำลองวัสดุประเภทต่างๆ เช่น ทำจากปูนพลาสเตอร์ พลาสติก ไม้ ไฟเบอร์กลาส โลหะผสม กระดาษ ฯลฯ ตลอดจนการผลิตหุ่นจำลองชนิดสามารถถอดออกได้และประกอบได้ และฝึกปฏิบัติการออกแบบหุ่นจำลอง

202215                             การออกแบบลวดลาย                                           3(2-2-5)

                                          (Decorative Design)

ที่มาและแนวคิดในการออกแบบลวดลายประเภทต่างๆ ตลอดจนการผูกลายเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบ และฝึกปฏิบัติการออกแบบลวดลายประเภทต่างๆ

202216                             การออกแบบตัวอักษร                                           3(2-2-5)

                                          (Lettering Design)

ประวัติความเป็นมาของตัวอักษร ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ตัวอักษรให้สัมพันธ์กับภาพหรือเรื่องราว โดยคำนึงถึงการสื่อสารความหมาย ความรู้สึกของตัวอักษร และความกลมกลืนขององค์ประกอบศิลป์

202217                             ทฤษฎีสีสำหรับนักออกแบบ                                     3(2-2-5)

      (Color Theory for Designer)

ทฤษฎีสี คุณสมบัติของสี จิตวิทยาการใช้สี สัญลักษณ์ของสีประเภทต่าง ๆ และเทคนิคการนำสีไปใช้กับงานออกแบบ และฝึกปฏิบัติการใช้สีรูปแบบต่าง ๆ

202221                             คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างงานออกแบบ 2 มิติ         3(2-2-5)

                                          (Computer for Two Dimensional Design)

หลักการออกแบบ 2 มิติ โดยเน้นการจัดองค์ประกอบที่นำไปใช้ในงานทัศนศิลป์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

202222                             ศิลปะการถ่ายภาพ                                               3(2-2-5)

                                          (Photography Arts)

ประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาและความสัมพันธ์ของการถ่ายภาพแต่ละชนิด และศิลปินภาพถ่ายที่มีความสำคัญ ศึกษาเกี่ยวกับการใช้กล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว 35 มม. และกล้องดิจิตอลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวขนาด 35 มม. ส่วนประกอบ หลักการทำงานเลนส์  อุปกรณ์เสริมของกล้องการสร้างสรรค์ภาพถ่ายภาพ  ฟิล์ม ขาว-ดำ กระบวนการซ้อนฟิล์มภาพสีและภาพขาว-ดำ เทคนิคการตกแต่งภาพด้วยการเพ้นท์สีลงฟิล์มและไฟล์ดิจิตอล รวมถึงการถ่ายภาพจัดแสงมาตรฐานในสตูดิโอ และนอกสตูดิโอ

202223                             การพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์                                   3(2-2-5)

                                          (Publishing and Printing)

ประวัติความเป็นมา และวิวัฒนาการของการออกแบบหนังสือประเภทต่างๆ ทำความเข้าใจในการพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ลักษณะตัวอักษร และเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบจัดรูปเล่มหนังสือและสิ่งพิมพ์ ตลอดจนเข้าถึงธุรกิจด้านการพิมพ์

202224                             ธุรกิจเพื่อการออกแบบ                                          3(2-2-5)

                                           (Business for Design)

บทบาทของการทำธุรกิจด้านการออกแบบในสังคม ประเภท และองค์ประกอบของธุรกิจด้านการออกแบบ การตลาด การดำเนินธุรกิจ การจัดองค์กร การงบประมาณ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ     ด้านการออกแบบ

202225                             การออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษ                                3(2-2-5)

                                          (Paper Product Design)

รูปแบบและกระบวนการต่างๆ ของผลิตภัณฑ์กระดาษในท้องถิ่น เพื่อนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบเครื่องใช้ เครื่องตกแต่งที่ผลิตด้วยกระดาษในรูปและวิธีการแตกต่างกัน เน้นในเรื่องความงามของรูปทรงลักษณะของวัสดุ วิธีการประกอบ และการเสนอความคิดใหม่ทั้งรูปแบบและประโยชน์ใช้สอย

202226                             การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์                            3(2-2-5)

                                          (Lettering Typography Design for Printing)

และวิเคราะห์รูปแบบตัวอักษรทั้งไทยและสากลประเภทต่างๆ ปฏิบัติการออกแบบตัวอักษรโดยเน้นถึงรูปแบบและความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรที่ใช้กับสื่อที่จะนำไปประกอบเข้าด้วยกันภายในขอบเขตและรูปร่างที่กำหนดให้

202227                             เทคนิคการถ่ายภาพ                                             3(2-2-5)

                                          (Photography Technic)

ประวัติการถ่ายภาพ ประโยชน์ของการถ่ายภาพ หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพ ชนิด ส่วนประกอบของกล้อง อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้การเก็บรักษา ชนิดของฟิล์ม เทคนิคต่างๆ ในการถ่ายภาพ เครื่องวัดแสง การปฏิบัติงานในห้องมืด กระบวนการล้าง อัดขยายรูป และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพด้วยเทคนิควิธีต่างๆ

202228                             การออกแบบเรขศิลป์                                            3(2-2-5)

                                           (Graphic Arts)

ประวัติเป็นมาของการออกแบบเรขศิลป์ โดยใช้ภาษาภาพ (Hieroglyphic) ในการออกแบบสื่อสาร ด้วยเทคนิคต่างๆในสอดคล้องกับยุคสมัยในลักษณะภาพกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้หลักองค์ประกอบของการออกแบบ (Elemental Design) ให้เกิดรูปทรง เส้น จุด ระนาบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงการใช้สัญญะในการสื่อสารในงานสิ่งพิมพ์

202322                             การออกแบบเครื่องแต่งกาย                                     3(2-2-5)

                                           (Fashion Design)

ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ลักษณะแบบอย่าง ในการพัฒนาทางด้าน วัสดุ สีของเครื่องแต่งกาย ทฤษฎีการออกแบบ กรรมวิธีการผลิตเครื่องแต่งกาย และการนำผ้าทอพื้นเมืองในท้องถิ่นมาฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับยุคสมัย

202323                             หลักการผลิตงานโฆษณา                                       3(2-2-5)

                                          (Principles of Advertising)

ประวัติและวิวัฒนาการของการโฆษณาโดยสังเขป การโฆษณาประเภทต่างๆ และกรรมวิธีของการโฆษณา ซึ่งรวมถึงโครงสร้างและวิธีเขียน

202324                             การออกแบบสื่อโฆษณา                                         3(2-2-5)

                                           (Advertising Design)

ปฏิบัติขั้นตอนการออกแบบโฆษณาด้วยแผ่นป้ายที่มีขนาดใหญ่ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor) ด้วยเทคนิคและรูปแบบที่แตกต่าง โดยเน้นถึงความเหมาะสมของความคิดกับสื่อที่ใช้ในการโฆษณา

202325                             การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อท้องถิ่น                             3(2-2-5)

                                           (Product Design for Local)

วิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อนำวัสดุในท้องถิ่นมาประยุกต์ให้เหมาะสมตามสมัยนิยม และปฏิบัติการออกแบบโดยเน้นการพัฒนารูปแบบ รูปทรง ลวดลาย ขนาดของผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

202326                             การออกแบบเครื่องประดับ                                      3(2-2-5)

                                          (Jewelry Design)

ลักษณะแบบอย่างและประวัติความเป็นมาในการพัฒนาด้านวัสดุและสีของเครื่องประดับ ทฤษฎีการออกแบบเครื่องประดับ การนำวัสดุท้องถิ่นมาฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องประดับ

202327                             การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อท้องถิ่น                            3(2-2-5)

                                           (Packaging Design for Local)

แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเลือกวัสดุ กรรมวิธีการผลิต เอกลักษณ์ทางการออกแบบ ซึ่งมีอิทธิพลต่อรูปทรงและการใช้ของงานบรรจุภัณฑ์ เพื่อผู้ศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่อไป (เน้นการศึกษาภาคสนาม)

202334                             คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างงานออกแบบ 3 มิติ             3(2-2-5)

                                          (Computer for Three Dimensional Design)

หลักการออกแบบ 3 มิติ โดยเน้นเรื่ององค์ประประกอบที่สัมพันธ์กัน จากวัสดุเบื่องต้นที่เปลี่ยนแปลงรูปทรงได้ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

202335                             คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างภาพเคลื่อนไหว                   3(2-2-5)

                                           (Computer for Animation)

หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว ฝึกปฏิบัติออกแบบงานภาพเคลื่อนไหวประเภทต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

202336                             วาดเส้นสร้างสรรค์                                              3(2-2-5)

                                          (Creative Drawing)

ปฏิบัติการวาดเส้นสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคและกรรมวิธีต่างๆ โดยฝึกทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การนำเสนอเรื่องราว เพื่อให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ประโยชน์ในงานออกแบบ

202337                             การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศิลป์                                 3(2-2-5)

                                          (Photography for Visual Communication)

ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการการถ่ายภาพ หลักการจัดภาพ กรรมวิธีในการถ่ายภาพประเภทต่างๆ ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนกรรมวิธีในการพิมพ์ลงบนวัสดุต่างๆ และกระบวนการอื่นที่ต่อเนื่องกับการถ่ายภาพทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์

202338                             การเขียนภาพประกอบ                                          3(2-2-5)

                                          (Illustration)

ปฏิบัติการเขียนภาพในลักษณะเหมือนแบบจริงหรือจากจินตนาการเพื่อนำมาประกอบเรื่องประเภทต่าง ๆ เช่น นวนิยาย สารคดี หนังสือ แบบเรียนและหนังสืออ่านประกอบสำหรับเด็กทุกชนิด ทั้งนี้จะต้องศึกษาถึงลักษณะและวิธีการแสดงออก เพื่อให้ผลงานสอดคล้องหรือส่งเสริมกันในเรื่องดังกล่าว

202339                             คอมพิวเตอร์กราฟิก                                             3(2-2-5)

                                          (Computer Graphic)

หลักการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงานกราฟิก ฝึกปฏิบัติออกแบบและผลิตผลงาน เช่น ตกแต่งภาพ การจัดทำต้นฉบับ การเขียนภาพ เพื่อความสมบูรณ์ของงานออกแบบนิเทศศิลป์

202340                             การออกแบบเว็บไซต์                                            3(2-2-5)

                                            (Web Design)

หลักการและแนวคิดในการจัดการทางด้านเนื้อหา กระบวนการสื่อสาร การออกแบบโครงสร้างหน้าต้นแบบ(Templat)ของเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรมคำสั่งขั้นต้น การใช้งานบนเว็บไซต์ รวมทั้งศึกษาระบบฐานข้อมูลขั้นต้นและโครงสร้างฐานข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงการเขียนโปรแกรมคำสั่งกับฐานข้อมูล

 202431                             การออกแบบตกแต่งภายนอก                                   3(2-2-5)

                                           (Exterior Design)

หลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายนอก อาคารประเภทต่างๆ รวมทั้งการจัดเวทีกลางแจ้ง และการจัดบริเวณตามความมุ่งหมายและโอกาสต่าง ๆ ปฏิบัติการออกแบบตกแต่งภายนอกโดยคำนึงถึงความคิดสร้างสรรค์ทั้งในด้านความงามและวัสดุ ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติการออกแบบตกแต่งภายนอกอาคาร และการออกแบบภูมิสถาปัตย์โดยคำนึงถึงความเหมาะสม กลมกลืนของพันธุ์ไม้ บริเวณและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น แสงไฟ การรักษา ดูแลเพื่อให้การออกแบบสมบูรณ์

 

202432                             การออกแบบตกแต่งภายใน                                     3(2-2-5)

                                          (Interior Design)

หลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแต่งภายในการจัดวางกลุ่มสี วัสดุ ครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับลักษณะของห้อง รวมทั้งการตกแต่งในโอกาสพิเศษ เช่น การตกแต่งเวทีภายในอาคารปฏิบัติการออกแบบตกแต่งภายใน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน

202433                             การวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบ                                3(2-2-5)

                                          (Analytical Design)

หลักการรวบรวมข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์หาข้อสรุป ในการออกแบบงานประเภทต่างๆ และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย

202434                             การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย                             3(2-2-5)

                                           (Multimedia Design)

การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟแวร์ โดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ, กราฟิก, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง, วีดีทัศน์ มารวมไว้ในสื่อมัลติมีเดีย และฝึกผลิตสื่อมัลติมีเดีย

202435                             การเขียนบทและภาพแสดงเรื่องราว                           3(2-2-5)

                                           (Script and Story Board)

หลักการ โครงสร้าง และองค์ประกอบที่สำคัญของการเขียนบท และภาพประกอบในงาน บทละคร สารคดี โฆษณา ภาพยนตร์ และอื่น ๆ ศึกษาปัญหาของการเขียนบทชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการวิจารณ์  โดยเน้นถึงการใช้ภาษาภาพสัญญะในงานภาพยนตร์อย่างมีหลักเกณฑ์ ศึกษาหลักการ โครงสร้าง  การเขียนบทและภาพที่ใช้ในยุคสมัยปัจจุบัน  โดยเน้นถึงการใช้ภาษาอย่างมีหลักเกณฑ์

 202441                             สัมมนาด้านการออกแบบ                                       3(2-2-5)

                                           (Seminar in Design)

แนวความคิดด้านงานนฤมิตศิลป์แขนงต่างๆ ฝึกการดำเนินการสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ ผลงานออกแบบ หรือประเด็นปัญหาที่ส่งผลต่องานออกแบบ เพื่อให้เกิดมุมมอง และแนวคิดที่หลากหลาย  ตลอดจนสำรวจความเคลื่อนไหวของงานออกแบบต่างๆ ในปัจจุบัน

202442                             การออกแบบนิทรรศการ                                        3(2-2-5)

                                          (Design of Exhibition)

ทฤษฎีและการออกแบบ การจัดนิทรรศการประเภทต่างๆ โดยเน้นการกำหนดรูปแบบแผนผังบริเวณ ตำแหน่ง ทิศทาง ฯลฯ ปฏิบัติการออกแบบ การจัดและตกแต่งนิทรรศการตามความมุ่งหมายต่างๆ และฝึกออกแบบ Model, Display

202443                             โครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป์                    3(2-2-5)

                                        (Special Projection in Visual Communication Design)

นักศึกษาเลือกหัวข้อเรื่องเพื่อปฏิบัติงานออกแบบนิเทศศิลป์ที่สมบูรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจและตัดสินโครงการพิเศษ ส่วนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการกำหนด และต้องจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

202444                             การนำเสนอผลงานออกแบบ                          3(2-2-5)

                                        (Art Presentation: Design)

ทฤษฎีและกระบวนการนำเสนอ วิเคราะห์ และประเมินผล และฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงานออกแบบ

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัส                                  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                             น(ท-ป-ศ)

202450                         การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ 1(0-45-0)

  (Preparation for Professional Experience in Visual Communication Design)

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

 202451                             การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์     5(0-450-0)

                                            (Filed Experience in Visual Communication Design)

พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 202450 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานตามแขนงและสาขาที่นักศึกษามีความถนัดและสนใจเป็นพิเศษในสถานประกอบการณ์จริง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนำผลจากการฝึกปฏิบัติงานไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

202452                             สหกิจศึกษา                                             6(0-640-0)

                                         (Coperative Education)

พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 202450 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์

การฝึกงานเสมือนเป็นพนักงานเต็มเวลาในหน่วยงานภาครัฐ หรือสถานประกอบการเอกชนที่เกี่ยวกับงานด้านการออกแบบ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทำการประเมินให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดผลจากการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชน และจากรายงานวิชาการ

 . หมวดวิชาเลือกเสรี                          เรียนไม่น้อยกว่า      6        หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้