ทำเนียบบุคลากร

%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4

อ.สุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ

ศม.การออกแบบนิเทศศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประธานหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์

%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99

รศ.พีนาลิน สาริยา

พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b5

อ.ภักดี ปรีดาศักดิ์

ศม. การออกแบบนิเทศศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2อ.สุธิดา  วรรธนะปกรณ์

สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b2

อ.อมรา  แก้วบุตรสา

คอ.ม.เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b2

อ.นุสรา  ทองคลองไทร

ศป.ม. วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการและเลขานุการ