โครงสร้างการบริหาร

ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ คบ.

ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ คบ.

รองประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ คบ.

รองประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ คบ.

เลขานุการหลักสูตรภาษาอังกฤษ คบ.

เลขานุการหลักสูตรภาษาอังกฤษ คบ.