อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศสเข้าประชุมการจัดทำเว็บไซต์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศสเข้าประชุมการจัดทำเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ IT Learning Center อาคาร 27 ชั้น 1