โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะ/โปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุุน

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุุน
                        ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Japanese

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม ศิลปศาตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุุน) ชื่อย่อ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุุน)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Japanese) ชื่อย่อ B.A. (Japanese)

3. วิชาเอก ภาษาญี่ปุุน

4. จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
       5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

       5.2 ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาญี่ปุุน

        5.3 การรับเข้าศึกษา 2 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

        5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

         5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
      6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 
    6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

      6.3 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2554

      6.4 สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2555

       6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่5/2555 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2555

       6.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งที่ 2 ในการประชุมครั้งที่2/2556 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ปี พ.ศ. 2557 (หลังเปิดสอน 2 ปี)

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานบริษัท ล่าม นักแปล ผู้ประสานงาน เลขานุการ มัคคุเทศก์ ครู อาจารย์ และอาชีพอื่นที่ใช้ภาษาญี่ปุุน

............................................................

โครงสร้างหลักสูตร

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

  1) หมวดวิชาศึกษทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30    หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาภาษา   9-12 หน่วยกิต
   - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6-9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   3-6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    6-9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ   3 หน่วยกิต
 2) หมวดวิชาเฉพาะ    
      1) แบบเอกเดี่ยว ไม่น้อยกว่า   105 หน่วยกิต
      - กลุ่มวิชาเอกบังคับ    75 หน่วยกิต
      - กลุ่มวิชาเอกเลือก   24 หน่วยกิต
      - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    6 หน่วยกิต
      2) แบบเอก-โท ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต
        - กลุ่มวิชาเอกบังคับ   69 หน่วยกิต
      - กลุ่มวิชาเอกเลือก   12 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    6 หน่วยกิต
 3) วิชาโท ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
      - กลุ่มวิชาบังคับ   15 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาเลือก   3 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต