โครงสร้างการบริหาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น 

โครงสร้างการบริหารหลักสูตร 

อาจารย์ ดร. วินัย จามรสุริยา                       ประธานหลักสูตร 
       อาจารย์ ดร. ทัศน์วรรณ จงเป็นสุขเลิศ           รองประธานหลักสูตร 
อาจารย์ ชาพิมญชุ์ บุญวิทยา                       กรรมการหลักสูตร
อาจารย์ เนาวรันต์ ทรัพย์ผักแว่น                   กรรมการหลักสูตร 
อาจารย์ พุทธรักษ์ เกตุเอม                          เลขานุการหลักสูตร
อาจารย์ เวณิกา สุปัญญเดชา                       กรรมการหลักสูตร