ทำเนียบบุคลากร

 

อาจารย์ ดร. วินัย จามรสิรุยา   ウィナイ・ジャーモンスリヤー
20170713112912 ประวัติการศึกษา

อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
チュラーロンコーン大学博士号(文学)

อ.ม. (ภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
チュラーロンコーン大学修士課程修了
(言語‣文学)

อาจารย์ ชาพิมญชุ์ บุญวิทยา    シャーピモン・ブンヤウィタヤー
%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b9%8c-200x300 ประวัติการศึกษา
อ.ม. (ภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
チュラーロンコーン大学修士課程修了
(言語‣文学)
อาจารย์ ดร. ทัศน์วรรณ จงเป็นสุขเลิศ タッサワン ジョンペンスックラート
20170713113017 ประวัติการศึกษา

Ph.D. (Comparative Culture) / International Christian University, Japan

M.Ed. (Japanese Language Education) / Tokyo Gakugei University, Japan

อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ เนาวรัตน์ ทรัพย์ผักแว่น  ナウワラット・サッブパックワン
20170713113043  

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เกียรตินิยม)
ナコーンラッチヤシマーラッチヤパット大学 人文社会学部卒業
(日本語、成績優秀)

อาจารย์ พุทธรักษ์ เกตุเอม  プッタラック・ケィトエーム
20170713113055  

ประวัติการศึกษา
อ.ม. (ภาษาญี่ปุ่น) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
チュラーロンコーン大学修士課程修了
(日本語)

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
B.A.(with Honors)
Khon Kaen University, (English)

อาจารย์ เวณิกา สุปัญญเดชา  ウェーニカー・スパンヤデーシャー
20170713113004  

ประวัติการศึกษา
ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
タマサート大学修士課程修了

ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
(เกียรตินิยม)
コーンケン大学人文社会学部卒業
(日本語、成績優秀)

อาจารย์ ทะเคะชิ ฮิระ
Aj. Takeshi HIRA         平 武史
20170713113028 ประวัติการศึกษา

B.A. (International Studies and Communications) Yamanashi Prefectural

อาจารย์ เมะอิ นะงะอิ
Aj. Mei NAGAI
20170713112952 ประวัติการศึกษา

B.A. (International Studies and Communications) Yamanashi Prefectural