ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันรพีรำลึก ประจำปี 2560

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันรพีรำลึก ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้สร้างคุณูปการต่อวงการกฎหมายไทย ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมดังนี้

  • การบรรยายพิเศษโดย รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ในหัวข้อ การเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
  • การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
  • การแสดงศาลจำลองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา