ผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพีรำลึก ประจำปี 2560

img_8482 img_8483 img_8481 img_8485 img_8484 img_8414 img_8413 img_8421

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 31.07.06 ชั้น 6 อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้จัดกิจกรรม "การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพีรำลึก ประจำปี 2560" โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 55 คน จากทั้งหมด 28 โรงเรียน

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายได้รับเกียรติจากนายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันร่วมกับคณาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

จากการแข่งขันทั้งหมด 2 รอบ มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ นางสาวสุนันทา เมืองจันทร์ นักเรียนจากโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จังหวัดนครราชสีมา
    ได้รับรางวัลเงินทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 นายศรัณยพงศ์ วรกิตตนนท์ นักเรียนจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
    ได้รับรางวัลเงินทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 นายอภิสิทธิ์ ไทยทะบะ นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ได้รับรางวัลเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร