โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน ประจำปี 2560

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 คณาจารย์ วิทยากร และนักศึกษาจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน ประจำปี 2560 ณ เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายยิ่งขึ้น

img_8173 img_8185 img_8189 img_8194 img_8198 img_8199 img_8194 img_8206 img_8204 img_8203 img_8200 img_8208 img_8213 img_8215 img_8218 img_8219 img_8220 img_8226 img_8251 img_8253 img_8147 img_8152 img_8161 img_8169 img_8193-new img_8212-new img_8211-new