โครงการอบรมวิธีการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย ประจำปี 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมวิธีการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย ณ ห้อง 36.02.05 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมายได้อย่างถูกต้อง