โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและภาวะความเป็นผู้นำของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและภาวะความเป็นผู้นำของนักศึกษา ณ ไร่ดาว-เด่น รีสอร์ท ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี