การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาตามโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านกฎหมาย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาตามโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านกฎหมาย เพื่อให้ทราบถึงประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านกฎหมายจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดโครงการฝึกประสบการร์วิชาชีพด้านกฎหมายในครั้งถัดไป