กิจกรรม Goodbye Senior ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม Goodbye Senior ประจำปีการศึกษา 2560