ประกาศรับสมัครการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพีรำลึก ประจำปี 2561

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จัดกิจกรรม "การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพีรำลึก ประจำปี 2561"

ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 17.00 น.

ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3ุ6.02.06
ชั้น 2 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

♦ ระเบียบและกำหนดการ

♦ ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมายังหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

Ο ทางไปรษณีย์มาที่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
Ο ทางโทรสาร 0-4425-6103
Ο ทางอีเมลล์ boonsopa@yahoo.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โทรศัพท์ 0-4425-6103 ต่อ 1247 หรือติดต่อประสานงานสอบถามรายละเอียดได้ที่อาจารย์บุญนำ โสภาอุทก โทรศัพท์ 08-1730-7186