โครงสร้างการบริหาร

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

img_7138

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิต  จำเริญ

ประธานหลักสูตรนิติศาตรบัณฑิต

img_7139

อาจารย์บุญนำ  โสภาอุทก

รองประธานหลักสูตร

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a1-200x300

อาจารย์พิทักษ์ชัย  เดชอุดม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 img_7137

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  เจริญจิตต์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

img_7141

อาจารย์วลัยรัตน์ โพธิสาร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

img_7136

อาจารย์ฐิตารีย์  เปรมวิไลศักดิ์ บุญศักดิ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร