ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากรหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-200x300

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์  วิทยาอเนกนันท์

น.บ. (มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล)

น.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิต  จำเริญ

น.บ.  เกียรตินิยมอันดับ 1 (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

น.ม. (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

img_7139

อาจารย์บุญนำ  โสภาอุทก

น.บ.  (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

น.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

img_7137

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  เจริญจิตต์

น.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

น.ม. (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a1-200x300

อาจารย์พิทักษ์ชัย  เดชอุดม

น.บ. (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

น.ม. (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

img_7136

อาจารย์ฐิตารีย์  เปรมวิไลศักดิ์ บุญศักดิ์

น.บ. (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

น.ม. (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

img_7141

อาจารย์วลัยรัตน์ โพธิสาร

น.บ. (มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล)

น.ม. (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

img_7140

อาจารย์ตวงพร  ปิยวิทย์

น.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

น.ม. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)