ศึกษาดูงานด้านจดหมายเหตุ

17424925_1278932342187564_2521305426042333706_n
17309398_1278932125520919_143942150900435383_n
17353122_1278932132187585_7660220572443801382_n
17353171_1278932268854238_2995258302424316195_n
17361500_1278931915520940_6506573450699289308_n
17362441_1278931838854281_7437421333558278889_n
17361500_1278931915520940_6506573450699289308_n
17362454_1278932635520868_1750883234661008961_n
17361760_1278932648854200_2632142578956677443_n
17362564_1278931788854286_8278068432746759215_n

              วันที่ 6 มีนาคม 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

โดยท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิตนันท์  อุดมทรัพย์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษารายวิชา

การจัดการจดหมายเหตุ เข้าศึกษาดูงานด้านจดหมายเหตุเพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ณ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย

และศูนย์วิทยบริการ สำนักอัยการสูงสุด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร