การวิจัยเบื้องต้นเพื่่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

หลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครู
ชื่อหลักสูตร การวิจัยเบื้องต้นเพื่่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

วันพุธที่ 16 – วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

ณ ห้อง 36.07.10 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูหรือบุคลากรในโรงเรียนสามารถจัดทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาห้องสมุดได้
2. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยด้านห้องสมุดระหว่างโรงเรียน และสถาบันการศึกษา