ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนลาว

         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักศาสตร์ จัด
โครงการ "ศึกษาดูงานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : แหล่งเรียนรู้ชุมชนและการอยู่ร่วมกันในสังคม
         พหุวัฒนธรรม" ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ทางสารสนเทศศาสตร์ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ เสริมสร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เข้าใจวิถีชุมชนและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเพื่อนโดยมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 49 คน

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12