กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ น้องปี 1

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ

บรรณารักษศาสตร์ จัดกิจกรรม  

                          กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ น้องปี 1

ในวันที่  ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดี ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์

bloggif_598d5d768b0cb2 3 4 5 6 7bloggif_598d5f5a3a61f