การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

หลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครู :
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560

ณ ห้อง 36.07.09 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูหรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่านสำหรับห้องสมุดโรงเรียน
2. เพื่อให้ครูหรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกันระหว่างโรงเรียน และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ