โครงการอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รุ่นที่1

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ จัดโครงการอบรมสัมมนาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง"การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน"รุ่นที่1 ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง36.07.10 เพื่อเสริมสร้างความรู้ในกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรที่รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียนimg_5206img_5214 img_5259 img_5431 img_5496img_5191