กิจกรรมการเรียนการสอน ร่วมกับนักศึกษาชาวต่างชาติ

กิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับงานสารสนเทศ
ร่วมกับ นักศึกษาชาวต่างชาติ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

1 2 3 4