กิจกรรมแนะแนวทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นจากประเทศญี่ปุ่น

img_8376

 

         หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  จัดแนะแนวการรับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น

จากประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ บรรยายและให้ข้อมูล

img_8378
img_8370
img_8372
img_8386
img_8385
img_8383