สัมมนา “เสริมสร้างความรู้เรื่องลิขสิทธิ์และการเขียนอ้างอิงเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ”

img_86071

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง

"เสริมสร้างความรู้เรื่องลิขสิทธิ์และการเขียนอ้างอิงเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ" 

โดยได้รับเกียรติจากคุณ พีรันธร พัวเจริญ 

เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

งานทรัพย์สินทางปัญญา กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี

เป็นวิทยากรให้ความรู้

ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้อง 24.125 เวลา 12.20-15.30 

 • img_8600
 • img_8597
 • img_8599
 • img_8604
 • img_8598
 • img_8605
 • img_8603
 • img_8602
 • img_8601
 • img_8607
 • img_8606