แบบทวนสอบ สำหรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a

 

   ประกาศถึงนักศึกษาทุกชั้นปี

                สาขาวิชาสารสนเทศสาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ขอให้นักศึกษาแต่ละชั้นปี

   ทำแบบประเมินตนเอง หลังจากเรียนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน ในปีการศึกษา 2560 

   ตามรายชื่อวิชาที่แสดงไว้ด้านล่าง

   นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส60)
icons8-carousel-48 วิชา 218113 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับนักสารสนเทศ  อ.ศศิธร หวังค้ำกลาง
icons8-europe-48 วิชา 218112 แหล่งสารสนเทศ  ผศ.บุษกร จันท์เทวนุมาส
icons8-beach-48 วิชา 218111 สารสนเทศกับสังคม อ.วนิดา นเรธรณ์
icons8-helicopter-48-1 วิชา 218121 โปรแกรมประยุกต์สำหรับองค์การสารสนเทศ  อ.ภณิดา แก้วกูร
icons8-rainbow-48 วิชา 218221 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักสารสนเทศ  อ.ภณิดา แก้วกูร
icons8-bus-48 วิชา 218116 การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ  อ.วนิดา นเรธรณ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส59)
icons8-rain-48 วิชา 218232 การจัดการฐานข้อมูล  อ.ภณิดา  แก้วกูร
 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส58)
 icons8-suitcase-48 วิชา 218342 ห้องสมุดดิจิทัล   อ.สุวภัทร  ทำสวน
 icons8-photo-48  วิชา 218352 การจัดการแหล่งเรียนรู้   ผศ.บุษกร จันท์เทวนุมาส
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส57)  
  icons8-snorkel-48 วิชา 218114 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา   ผศ.พนิตนันท์  อุดมทรัพย์

 

  ข่าวอื่นๆ