ติดต่อ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เลขที่ 340 ถ.สุรนารายณ์
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-009009 ต่อ 1215 , 1222