เกี่ยวกับเรา

  • books-1246674
  • man-791049
  • computer-1209641
  • girl-1034449
  • mac-459196
  • ipad-820272
  • phone-1052023
  • e-book-1218404

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตในการจัดการสารสนเทศทางด้านดิจิทัลพร้อมสำหรับสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และสามารถพัฒนานวัตกรรมทางด้านสารสนเทศในแนวทางของไทยแลนด์ 4.0 หรือเศรษฐกิจกระแสใหม่ อีกทั้งปรับปรุงหลักสูตรโดยมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารแหล่งเรียนรู้และแหล่งสารสนเทศตามบริบทของท้องถิ่นให้กับบัณฑิต  เนื่องจากแนวโน้มของประเทศในการเข้าสู่สังคมพหุวัฒนธรรม  เกิดการแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างท้องถิ่นและระหว่างประเทศมากขึ้น ดังนั้นบัณฑิตต้องประยุกต์องค์ความรู้ในการจัดการสารสนเทศตามรูปแบบหรือแนวทางที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนได้ เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

อีกทั้งผลจากการวิจัยการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีข้อเสนอแนะจากนักศึกษา บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต ให้เพิ่มรายวิชาที่มีการประยุกต์หรือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในหลักสูตร เน้นการพัฒนาหรือการจัดการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (Digital Content) และพิจารณาปรับจำนวนหน่วยกิตและเนื้อหารายวิชาที่มีความยาก ด้านคุณลักษณะบัณฑิตพบว่าบัณฑิตมีคุณลักษณะที่เหมาะสม มีน้ำใจ จรรยาบรรณตามสาขาวิชาการและวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี แต่ควรพัฒนาและเน้นทักษะด้านภาษา การสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งหลักสูตรได้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน่วยกิต คำอธิบายรายวิชา และกิจกรรมเสริมสำหรับนักศึกษา