ทำเนียบบุคลากร

%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c      อาจารย์วรพจน์  มานะสมปอง         ประธานหลักสูตร

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c       อาจารย์รัฐศาสตร์ เวียงสมุทร         รองประธานหลักสูตร

 

%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b5     อาจารย์สุธาสินี หาญชนะ              กรรมการ

%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c      อาจารย์กนกรัตน์ สุขีสนธิ์                กรรมการ

%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%8c%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%8c       อาจารย์สุพิชฌาย์ ยนต์สำอางค์        กรรมการและเลขานุการ

 

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c       อาจารย์ประสิทธิ์ อินทศร                อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%90       อาจารย์ประเสริฐ ราชมณี               อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

16129746_10207548617905321_1037116220_o       อาจารย์ศศิพงศ์ วงศ์ษา           อาจารย์ประจำหลักสูตร

%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c       อาจารย์กลูศักดิ์ พิรุณ           อาจารย์ประจำหลักสูตร