โครงสร้างการบริหาร

17555386_780232982126201_835572950_n

%e0%b8%84%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%98-200x300

ผศ.ว่าที่ร้อยเอก คธาวุธ พลโคตร
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

            %e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%ac%e0%b8%aa-200x300                                        %e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c-200x300

                 นายโสฬส ประสิทธิ์นอก                                     นายธนวัฒน์ ทวีชาติ
รองประธานนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑฺิต   รองประธานนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑฺิต

                                                      %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%b2-200x300        %e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%b5-200x300

รศ.ดร.ชครัตตรัย รยะสวัสดิ์                     ผศ.ดร.กรุณา เชิดจิระพงษ์                ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ
           กรรมการ                                              กรรมการ                                           กรรมการ

                  %e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%a8-200x300                                            %e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b8%b2-200x300

                 ผศ.พันธเรศ ธรรมสอน                                          ผศ.ดร.วรัชยา เชื้อจันทึก
                           กรรมการ                                                              กรรมการ

    %e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c-200x300    %e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b8%b2-200x300  %e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3-200x300

ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน์  โชควรกุล                 นายศักดิ์ดา  นาสองสี                  ผศ.ดร.อนุจิตร ชิณสาร      
               กรรมการ                                             กรรมการ                                   กรรมการ

                 %e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b5-200x300                                             %e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c-200x300

                     นางศิริวดี  วิวิธคุณากร                              นางสาวปิยะนันท์  ทรงสุนทรวัฒน์
                             กรรมการ                                                           กรรมการ

            %e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5-200x300

    นายธานี  จงยัง
กรรมการและเลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑฺิต

%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-200x300

นายไกรศักดิ์ รักพินิจ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑฺิต