ทำเนียบบุคลากร

17555386_780232982126201_835572950_n

ทำเนียบบุคลากรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%b2-200x300 ผศ.ดร.กรุณา เชิดจิระพงษ์

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(รป.ด.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

 %e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%a8-200x300  ผศ.พันธเรศ ธรรมสอน

พัฒนบริหารศาสตร์

พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(รป.ด.)

มหาวิทยาลัยรังสิต

 %e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%b5-200x300  ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(รป.ด.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

 %e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b8%b2-200x300  ผศ.วรัชยา เชื้อจันทึก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 %e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b8%b2-200x300  อาจารย์ศักดิ์ดา  นาสองสี

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 %e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c-200x300 ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน์  โชควรกุล

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(รป.ด.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

 %e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c-200x300 อาจารย์ธนวัฒน์ ทวีชาติ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

%e0%b8%84%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%98-200x300 ผศ.ว่าที่ร้อยเอก คธาวุธ พลโคตร

รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต

รป.ม.(นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 %e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%ac%e0%b8%aa-200x300 อาจารย์โสฬส ประสิทธิ์นอก

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  %e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3-200x300 ผศ.ดร.อนุจิตร ชิณสาร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

มหาวิทยาลัยบูรพา

 %e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b5-200x300 อาจารย์ศิริวดี  วิวิธคุณากร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

(นม.)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 %e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c-200x300 อาจารย์ปิยะนันท์  ทรงสุนทรวัฒน์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

(นม.)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 %e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5-200x300 อาจารย์ธานี  จงยัง

รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต

รป.ม.(นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 %e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-200x300  อาจารย์ไกรศักดิ์ รักพินิจ

รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต

(รป.ม.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา