โครงการศึกษาสถานการณ์ปัญหาสังคมในระดับพื้นที่

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการศึกษาสถานการณ์ปัญหาสังคมในระดับพื้นที่ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 และนิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาคนเร่ร่อนในปัจจุบัน สาเหตุของปัญหาคนเร่ร่อนในปัจจุบัน แนวทางในการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนในปัจจุบัน และผลกระทบปัญหาคนเร่ร่อนในปัจจุบัน และบทบาทหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนชองสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

dscf8973 dscf8974 dscf8981 dscf8983 dscf8985 dscf9004 dscf9005 dscf9011 dscf9014 dscf9018 dscf9022 dscf9023 dscf9026 dscf9030 dscf9040

No Comments Yet.