โครงการประชุมวิชาการ“คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง”

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการประชุมวิชาการ “คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง” ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ความรู้  (Knowledge space) ของการส่งเสริม “ความดี” ที่มาจากการแลกเปลี่ยนแนวคิดและปฏิบัติการจริงในพื้นที่ทางสังคมรูปแบบต่างๆ

20293994_1494733387252916_8538752800447740431_n

20294443_1494733497252905_8822186685606959030_n

20264607_1648729661883205_3328488310205206855_n

20258086_1017422441728006_1955766293082853453_n 20292792_1017422488394668_3993176664661730324_n 20429888_1017422541727996_4450086295130017356_n

20258466_1648729728549865_7984365775668130178_n

20476482_1648729968549841_2608743984385686420_n20376140_1494618403931081_4864046200162874862_n 20431190_1494618460597742_976461933882743311_n 20258370_1494618503931071_5809213378808465806_n 20246459_1439036472818359_4816973421157968939_n 20292618_1439036489485024_3212463422572967757_n 20294108_1439036679485005_7421297940353733890_n 20293145_1439036916151648_4363539776041263740_n 20258136_1439036989484974_6576475693215309603_n

No Comments Yet.