ทำเนียบบุคลากร

 

%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5-200x300
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล  วงษ์กาฬสินธุ์  

 

       %e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a3-200x300              %e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%8d-200x300
อาจารย์สิริกร  บุญสังข์   อาจารย์จันทร์เพ็ญ  เกตุสำโรง 
    %e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b2-200x300         %e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3-200x300
   อาจารย์พนา  นาคราช    อาจารย์ ดร.กนกพร  ฉิมพลี