ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2560