ประวัติ

ความเป็นมาหลักสูตรสังคมศึกษา

          หลักสูตรสังคมศึกษาเดิมเป็นหมวดวิชาสังคมศึกษา สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ต่อมาในปี พ.ศ.2518 หมวดวิชาสังคมศึกษาได้ถูกแยกออกเป็นภาควิชา คือ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา และภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา

           ต่อมาใน พ.ศ.2538 ได้มีการยุบเลิกระบบการบริหารแบบภาควิชาเปลี่ยนมาเป็นการบริหารแบบโปรแกรมวิชาภาควิชาต่างๆถูกรวมเข้ามากลายเป็น “โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา” สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ.2542-2546 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาหยุดรับนักศึกษาชั่วคราวตามนโยบายมหาวิทยาลัยจนถึงปีการศึกษา 2547 จึงได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ปี และยังคงรับนักศึกษาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ.2559 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาได้เปลี่ยนกลับมาเป็นหลักสูตรสังคมศึกษาตามนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

            หลักสูตรสังคมศึกษามีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรีทั้งหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี

             นอกเหนือจากภาระหน้าที่ในด้านการผลิตบัณฑิตแล้ว หลักสูตรสังคมศึกษายังมีส่วนในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นในรูปแบบๆรวมถึงภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น

logo-website