โครงสร้างการบริหาร

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c

อาจารย์ ประจักษ์ แป็ะสกุล
ประธานหลักสูตร

          %e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c                   %e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2                       %e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมวิทย์ ท่อแก้ว  อาจารย์ ดร.วาสนา วงศ์ยิ้มย่อง  ผศ.ดร.สุรชัยภัทรดิษฐ์ หลอดคำวัฒนา
       อาจารย์ประจำหลักสูตร                     อาจารย์ประจำหลักสูตร                     อาจารย์ประจำหลักสูตร
 

       %e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2                     %e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c                         %e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87

     อาจารย์พิทักษ์ชัย  จัตุชัย                      อาจารย์พงษ์ศักดิ์  นิลวร                             อาจารย์ต้อง พันธุ์งาม
       อาจารย์ประจำหลักสูตร                       อาจารย์ประจำหลักสูตร                            อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c                            %e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%b2                        %e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b2

         อาจารย์ศันสนีย์ มณีโชติ                 อาจารย์ตุลา คมกฤต มโนรัตน์              อาจารย์รุจาภา  ประวงษ์
          อาจารย์ประจำหลักสูตร                       อาจารย์ประจำหลักสูตร                    อาจารย์ประจำหลักสูตร