ทำเนียบบุคลากร

%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมวิทย์  ท่อแก้ว


ศศ.บ.ประวัติศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน)
อม. ประวัติศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2 อาจารย์ ดร.วาสนา  วงศ์ยิ้มย่อง


ศษ.บ. การศึกษาผู้ใหญ่   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศษ.ม. การศึกษานอกระบบ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Ph.D. Social Sciences   Magadh University India

 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c

อาจารย์ประจักษ์  แป๊ะสกุล


ศศ.บ. ประวัติศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์เอเชีย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 %e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2 อาจารย์พิทักษ์ชัย  จัตุชัย


ศศ.บ. รัฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.ม. โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)

%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c อาจารย์พงษ์ศักดิ์  นิลวร


คบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศศ.ม. โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)

%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87 อาจารย์ต้อง  พันธุ์งาม


วท.บ. ภูมิสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วท.ม. ภูมิสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัยภัทรดิษฐ์  หลอดคำวัฒนา


รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศศ.ม. วัฒนธรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c อาจารย์ศันสนีย์  มณีโชติ


วท.บ. เกษตรศาสตร์    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.ม. การรับรู้ระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศ   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%b2 อาจารย์ตุลา คมกฤต มโนรัตน์


ศศ.บ. รัฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วท.ม. เศรษฐศาสตร์การเกษตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.ม. มานุษยวิทยา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%b2 อาจารย์รุจาภา  ประวงษ์


ศษ.บ. การประถมศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ศิลปะ   มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)