บริการวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดนครราชสีมา

 • %e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a24
 • %e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a211
 • %e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a21
 • %e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a22
 • %e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a23
 • %e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a24
 • %e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a25
 • %e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a26
 • %e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a28
 • %e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a29
 • %e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a210
 • %e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a211

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการบริการวิชาการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2560 ณ บ้านธงชัย ตำบลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานภาคสนามและนำความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไปถ่ายทอดสู่เยาวชนในท้องถิ่นต่อไป   

%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a211

ฐานการถ่ายทอดเพลงเพลงพื้นบ้าน

%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a210

แลกเปลี่ยนการร่ายรำและการแสดงพื้นบ้านกับชุมชน

%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a29

ถ่ายภาพรวมหลังเดินสำรวจชุมชน

%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a28

เก็บข้อมูลปริศนาคำทายกับคุณยาย

%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a26

ปราชญ์ชุมชนผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าไหมและตำนานท้องถิ่น

%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a25

ถ่ายทอดองค์ความรู้ฐานปริศนาคำทาย

%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a24

ถ่ายทอดองค์ความรู้ฐานเพลงพื้นบ้าน

%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a23

การเรียนรู้การเต้นรำ "บัดสโลบ" กับชุมชน

%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a22

สนุกสนานกับการเต้นรำ

%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a21

ตักบาตรร่วมกับชุมชน