เขียนอ่านอย่างอารมณ์ดี มีสาระกับกุดจี่ – พรชัย แสนยะมูล

สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการสื่อสร้างคนสื่อ สัมมนาหัวข้อเขียนอ่านอย่างอารมณ์ดี มีสาระกับกุดจี่ – พรชัย แสนยะมูล บรรณาธิการสำนักพิมพ์ไม้ยมก และสำนักพิมพ์เบสต์โพร์คิดส์ และกวีรางวัลลูกโลกสีเขียว ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. มาลินี ไพลูลย์นุกูลกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%992 %e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%993%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99 %e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%994 %e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%995 %e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%996 %e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%997 %e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%998