ทำเนียบบุคลากร

อาจารย์ทิพย์วารี สงนอก

         ประธานหลักสูตร             อาจารย์ทิพย์วารี สงนอก

ศศ.ม. สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศศ.บ. สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาวี ทองกลาง

          เลขานุการหลักสูตร          ผศ. พิชญาวี ทองกลาง

ศศ.ม. สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค.บ. สาขาภาษาไทย สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

 

อาจารย์วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร

         กรรมการหลักสูตร          อาจารย์วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร

นศ.ม. สาขาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.บ. สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์รุจิเรข บุญญราศรี

           กรรมการหลักสูตร            อาจารย์รุจิเรข บุญญราศรี

ศศ.ม. สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศศ.บ. สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

อาจารย์จามจุรี นิศยันต์

             กรรมการหลักสูตร             อาจารย์จามจุรี นิศยันต์

ศศ.ม. สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศศ.บ. สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น