ทำเนียบบุคลากร

 

 

 

 

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%b2-200x3001

ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาภาษาไทย

                                          อาจารย์กาญจนา คำผา

%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5-200x3001

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์วรกุล เชวงกูล 

%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%98%e0%b8%a2%e0%b8%b2-200x3001

อาจารย์ประจำหลักสูตร

              ดร.วุธยา สืบเทพ

%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c-200x3001

อาจารย์ประจำหลักสูตร

                อาจารย์กนกาญจน์ วรสีหะ

%e0%b8%ab%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93-200x3001

อาจารย์ประจำหลักสูตร

                    อาจารย์หทัยวรรณ มณีวงษ์