โครงสร้างการบริหาร

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับ

ชาวต่างประเทศ มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้องเรียนทุกกลุ่มวิชารวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ดังนี้

1.  กลุ่มวิชาภาษา เรียน 9-12 หน่วยกิต
     1.1  บังคับ   9 หน่วยกิต
001001

001002

001003

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

     1.2  เลือก[1]   0-3 หน่วยกิต
001004

001005

001006

001007

001008

001009

001010

001011

001012

ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ

ความงดงามทางภาษาไทย

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ

ภาษาจีนกลางพื้นฐาน

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

ภาษาเขมรพื้นฐาน

ภาษาฮินดีพื้นฐาน

ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน

ภาษาลาวพื้นฐาน

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เรียน 6-9 หน่วยกิต
    2.1  บังคับ   6 หน่วยกิต
002001

002002

วิถีแห่งชีวิต 3(3-0-6) หน่วยกิต
ท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) หน่วยกิต
    2.2  เลือก   0-3 หน่วยกิต
002003

002004

จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิต 3(3-0-6) หน่วยกิต
มนุษย์กับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) หน่วยกิต
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียน 3-6 หน่วยกิต
    3.1 บังคับ   3 หน่วยกิต
003001 การเป็นพลเมือง 3(3-0-6) หน่วยกิต
    3.2 เลือก   0-3 หน่วยกิต
003002003003

003004

สังคมโลกอนาคต 3(3-0-6) หน่วยกิต
มนุษย์กับอารยธรรม 3(3-0-6) หน่วยกิต
อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หน่วยกิต
003005

003006

กฎหมายในการดำรงชีวิต 3(3-0-6) หน่วยกิต
แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3(3-0-6) หน่วยกิต
4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   เรียน 6-9 หน่วยกิต
     4.1  บังคับ   6 หน่วยกิต
004001

004002

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) หน่วยกิต
การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6) หน่วยกิต
     4.2  เลือก   0-3 หน่วยกิต
004003

004004

004005

004006

การส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย 3(2-2-5) หน่วยกิต
สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความยั่งยืนแห่งชีวิต 3(3-0-6) หน่วยกิต
อาหารเพื่อชีวิต 3(3-0-6) หน่วยกิต
เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) หน่วยกิต
5.  กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ เรียน 3 หน่วยกิต
     5.1  เลือก   3 หน่วยกิต
005001

005002

005003

การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3(3-0-6) หน่วยกิต
เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 3(3-0-6) หน่วยกิต
การจัดการตนเองเพื่อพัฒนางาน 3(3-0-6) หน่วยกิต

 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ     เรียนไม่น้อยกว่า                         90  หน่วยกิต

  1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                     เรียน           36   หน่วยกิต
225111 การออกเสียงภาษาไทย 3(3-0-6)    หน่วยกิต
225112 การฟัง-พูดภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)    หน่วยกิต
225113 การอ่าน-เขียนภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)    หน่วยกิต
225114 การฟัง – พูดภาษาไทยขั้นสูง 3(2-2-5)    หน่วยกิต
225115 การอ่าน - เขียนภาษาไทยขั้นสูง 3(2-2-5)    หน่วยกิต
   

 

 

 

 

 

 
225116 หลักภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สำหรับชาวต่างประเทศ

3(3-0-6)    หน่วยกิต
225117 ความหมายในภาษาไทย 3(3-0-6)    หน่วยกิต
225118 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)    หน่วยกิต
225119 หลักการแปลเป็นภาษาไทยเบื้องต้น 3(2-2-5)    หน่วยกิต
225120 ไทยคดีศึกษา 3(3-0-6)    หน่วยกิต
225121 ภาษากับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)    หน่วยกิต
225411 สัมมนาการใช้ภาษาไทยของชาวต่างประเทศ 3(2-2-5)    หน่วยกิต

 

  1. กลุ่มวิชาเอกเลือก เรียนจำนวนไม่น้อยกว่า           48   หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนจากวิชาต่าง ๆ ดังนี้

 

203171 ศิลปะไทย 3(1-4-4)   หน่วยกิต
204131 นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น 3(1-4-4)   หน่วยกิต
205103 ดนตรีไทยพื้นฐาน 2(1-2-3)   หน่วยกิต
205131

212113

การขับร้องเพลงไทย

โคราชศึกษา

2(0-4-2)   หน่วยกิต

3(2-2-5)   หน่วยกิต

225211 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)   หน่วยกิต
225212 การแปลสำหรับงานท่องเที่ยว 3(2-2-5)   หน่วยกิต
225213 ศิลปะการพูดสำหรับชาวต่างประเทศ 3(2-2-5)   หน่วยกิต
225214 ภาษาไทยเพื่อการจัดการทางธุรกิจ 3(3-0-6)   หน่วยกิต
225215 ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีไทยสำหรับ

ชาวต่างประเทศ

3(3-0-6)   หน่วยกิต
225216 ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6)   หน่วยกิต
225217 ลักษณะภาษาไทยในสื่อมวลชน 3(3-0-6)   หน่วยกิต
225218 การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)   หน่วยกิต
225219 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)   หน่วยกิต
225311 การแปลสำหรับการจัดการธุรกิจ 3(2-2-5)   หน่วยกิต
225312 ภาษาไทยสำหรับการสื่อสารในองค์กร 3(2-2-5)   หน่วยกิต
225313 มิติวัฒนธรรมไทยในสื่อบันเทิง 3(3-0-6)   หน่วยกิต
225314 ภาษาไทยในบทเพลง 3(3-0-6)   หน่วยกิต
225315 ภาษากับความหลากหลายในสังคมไทย 3(3-0-6)   หน่วยกิต

 

 

 

 

 

225316 การเล่นทางภาษา 3(3-0-6)   หน่วยกิต
225317 วรรณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)   หน่วยกิต
225318 ลีลาร้อยแก้วภาษาไทย 3(3-0-6)   หน่วยกิต
225319 การพูดทางวิทยุและโทรทัศน์เบื้องต้น 3(2-2-5)   หน่วยกิต
225320 ถ้อยคำสำนวนไทย 3(3-0-6)   หน่วยกิต
225321 การกล่าวสุนทรพจน์และกล่าวบรรยาย 3(2-2-5)   หน่วยกิต
300301 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)   หน่วยกิต
301202 การจัดการการเปลี่ยนแปลง

และพัฒนาองค์กร

3(3-0-6)   หน่วยกิต
301301 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6)   หน่วยกิต
301304 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6)   หน่วยกิต
301307 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)   หน่วยกิต
301403 การเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางธุรกิจ 3(3-0-6)   หน่วยกิต
322102 หลักการโรงแรม 3(3-0-6)   หน่วยกิต
323203 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5)   หน่วยกิต
324302 การจัดการธุรกิจ MICE 3(2-2-5)   หน่วยกิต
326205 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนจำหน่ายธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 3(2-2-5)   หน่วยกิต
326208 สัมมนาการท่องเที่ยว 3(2-2-5)   หน่วยกิต
326308 หลักการนำเที่ยว 3(2-2-5)   หน่วยกิต
406413 ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารไทย 3(2-3-6)   หน่วยกิต
419205 อาหารไทย 3(2-2-5)   หน่วยกิต
419206 ขนมไทย 3(1-3-5)   หน่วยกิต

 

  1. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                    เรียน            6   หน่วยกิต
225412 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 1(0-45-0) หน่วยกิต
225413 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย    5(0-450-0) หน่วยกิต
225414 สหกิจศึกษา 6(0-640-0) หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

. หมวดวิชาเลือกเสรี       เรียนไม่น้อยกว่า                    6    หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

[1] ในกรณีวิชาเลือกภาษาต่างประเทศ (รหัสวิชา 001007 - รหัสวิชา 001012) ไม่อนุญาตให้ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นภาษาแม่ของตนเอง